Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
генеральний директор       Джимшиашвiлi Михайло Гурамович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 29.04.2013
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Комплекс Безлюдiвський м'ясокомбiнат"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
22722461
1.4. Місцезнаходження емітента
Харківська , Харкiвський, 62490, с. Комунар, вул. Безлюдiвська, 5
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
0577755999 0577755995
1.6. Електронна поштова адреса емітента
info@bmk.kh.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2013
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у Бюлетень"Цiннi папери України" 82   30.04.2013
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці bmk.kh.ua в мережі Інтернет 30.04.2013
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента X
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)
27. Аудиторський висновок X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки 1. Информацiя про одержанi лiцензii(дозволи) на окремi види дiяльнiстi: Дiяльнiсть ПрАТ "Комплекс Безлюдiвський м'ясокомбiнат" не потребує лiзензування та патентування
2. Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств: ПрАТ "Комплекс Безлюдiвський м'ясокомбiнат" не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств
3. Iнформацiя про рейтингове агенство : Рейтингування не вiдбувалось.
4. Для Приватних акционерних товариств не пiдлягає розкриттю, згiдно чинного законодавства наступна iнформацiя:
Iнформацiя про засновникiв та/ або участникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiї (розмiру часток, паїв);
Iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв та оплату їх працi;
Iнформацiя про дивiденди;
Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується ємiтент;
Опис бiзнесу;
Iнформацiя про гарантiї третььої особми за кожним випуском боргових цiнних паперiв та про iпотечнi цiннi паперi немає;
Засновниками є фiзичнi особи, засновники- юридичнi особи вiдсутнi.
Iнших цiнних паперiв, крiм iменних акцiї емiтент не випускав.
Дiяльнiсть ПрАТ "Комплекс Безлюдiвський м'ясокомбiнат" не є фiнансовою, а товариство - не є фiнансовою установою.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Комплекс Безлюдiвський м'ясокомбiнат"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПрАТ "Комплекс Безлюдiвський м'ясокомбiнат"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
62490
3.1.5. Область, район
Харківська , Харкiвський
3.1.6. Населений пункт
с. Комунар
3.1.7. Вулиця, будинок
вул. Безлюдiвська, 5
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А01 № 416810
3.2.2. Дата державної реєстрації
27.12.1994
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
ХАРКIВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ ХАРКIВСЬКОЇ ОБЛАСТI
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
6160.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
6160.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "ПУМБ"
3.3.2. МФО банку
334851
3.3.3. Поточний рахунок
26007962507274
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "ВiЕйБiБанк"
3.3.5. МФО банку
380537
3.3.6. Поточний рахунок
26000200000351
3.4. Основні види діяльності
10.13 Виробництво м'ясних продуктiв
10.11 Виробництво м'яса
46.32 Оптова торгiвля м'ясом та м'ясними продуктами
3.8. Інформація про органи управління емітента
Органи управлiння ПрАТ "Комплекс Безлюдiвський м'ясокомбiнат":
1.Загальнi збори - є вищим органом Товариства. Загальнi збори мають право приймати рiшення з усiх питань дiяльностi Товариства, у тому числi i з тих , що згiдно з Статутом належать до компетенцiї Наглядової Ради та Дирекцiї чи переданi Загальними зборами до компетенцiї Наглядової ради та дирекцiї. До компетенцiї Загальниз зборiв належить визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, внесення змiн до статуту, обрання та вiдкликання Генерального директора, створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, затвердження рiчної фiнансової звiтностi, розподiл прибутку й збиткiв Товариства, рiшення про лiквiдацiю Товариства.
2.Наглядова рада Товариства - є органом Товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, контролює та регулює дiяльнiсть Дирекцiї. До компетенцiї Наглядової ради належить представництво iнтересiв та захист прав акцiонерiв, забезпечення ефективностi їхних iнвестицiй, сприяння реалiзацiї статутних завдань Товариства, розробка стратегiї, спрямованої на збiльшення прибутковостi та конкурентоспроможностi Товариства.
3.Дирекцiя Товариства - є виконавчий орган Товариства, що здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Роботою дирекцiї керує Генеральний директор, який призначається рiшенням загальних зборiв учасникiв Товариства. Генеральний директор представляє Товариство в усiх установах, пiдприємствах i органiзацiях, як в Українi, так i за кордоном, укладає угоди, здiйснює операцii в банках та кредитних установах, наймає та звiльняє працiвникiв, в межах своєї компетенцii видає накази, обов'язковi для усiх працiвникiв Товариства.
4.Ревiзiйна комiсiя - є орган Товариства, який здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, перевiряє правильнiсть ведення облiку i звiтностi, складає висновки до рiчних звiтiв та балансiв, без якого Загальнi збори не вправi затвердити баланс.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Генеральний директор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Джимшиашвiлi Михайло Гурамович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МК 290795 ЦВМ Дзержинського РВХМУУМВС України в Харкiвськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1966
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
СПДФЛ
6.1.8. Опис
Керує поточної дiяльнiстю Товариства. Представляє Товариство в усiх установах, пiдприємствах i
органiзацiях, як в Українi, так i за кордоном, укладає угоди, здiйснює операцii в банках та кредитних
установах, наймає та звiльняє працiвникiв, в межах своєї компетенцii видає накази, обов'язковi для усiх
працiвникiв Товариства. Розмiр виплаченої винагороди 551189.12грн. Судимiсть за корисливi та
посадовi злочини вiдсутня.Стаж керiвної роботи:9 рокiв.Попередне мiсце роботи: СПДФЛ.
Зi сумiсництвом директор ПФ "Комунар" та директор ТОВ "Птахофабрика "Просяне".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Директор з виробництва
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Перепелиця Оксана Євгенiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МК 318234 Комiнтернiвським РВХМУУМВС України в Харкiвськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1968
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
головний технолог ПП "Лагуна"
6.1.8. Опис
Здiйснює керування пiдприємством з питаннь виробництва.Розмiр виплаченої винагороди 297116.70 грн
. Судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Стаж керiвної роботи: 7 рокiв.
Попередне мiсце роботи: головний технолог ЧП "Лагуна".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
директор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Фiлатова Iрина Iгорiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МТ 113400 Комiнтернiвським РВХМУУМВС України в Харкiвськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1972
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
асистент кафедри опору матерiалiв i теорiтичної фiзики Українська iнженерно-педагогична академiя
6.1.8. Опис
Керує поточної дiяльнiстю пiдприємства. Розмiр виплаченої винагороди у звiтному перiодi: 69823.22грн.
Судимость за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Стаж керiвної роботи:6 рокiв.
Зi сумiсництвом директор ПП "Лагуна Торговий Дiм БМК"
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Красюк Олег Анатолiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МН 826806 Ленiнським РВХМУУМВС України в Харкiвськiй обл.,
6.1.4. Рік народження**
1973
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
н/д
6.1.8. Опис
Керує Наглядової радою, яка здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, контролює та регулює дiяльнiсть Дирекцiї. До компетенцiї Наглядової ради належить представництво iнтересiв та захист прав акцiонерiв, забезпечення ефективностi їхних iнвестицiй, сприяння реалiзацiї статутних завдань Товариства, розробка стратегiї, спрямованої на збiльшення прибутковостi та конкурентоспроможностi Товариства. Винагорода у звiтний перiод не сплачувалася. Судимiсть вiдсутня. Стаж керiвної роботи: 7 рокiв.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кузьмiна Алла Iванiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ММ 690875 Комiнтернiвським РВХМУУМВС України в Харкiвськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1963
6.1.5. Освіта**
середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник цеха ЧП "Лагуна"
6.1.8. Опис
Представництво iнтересiв та захист прав акцiонерiв, забезпечення ефективностi їхних iнвестицiй, сприяння реалiзацiї статутних завдань Товариства, розробка стратегiї, спрямованої на збiльшення прибутковостi та конкурентоспроможностi Товариства.У звiтний перiод винагорода не сплачувалася. Стаж керiвної роботи: 2 рок
и Начальник цеха ПП "Лагуна". Судимость за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кенчадзе Олександр Зурикович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МН 908846 Московським РВ ГУМВС України в Харкiвськiй областi.
6.1.4. Рік народження**
1967
6.1.5. Освіта**
неповна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Коньячний завод (Грузiя), начальник постачання
6.1.8. Опис
Представництво iнтересiв та захист прав акцiонерiв, забезпечення ефективностi їхних iнвестицiй, сприяння реалiзацiї статутних завдань Товариства, розробка стратегiї, спрямованої на збiльшення прибутковостi та конкурентоспроможностi Товариства. У звiтному перiодi винагорода не сплачувалася. Судимiсть вiдсутня. Стаж керiвної роботи:16 рокiв, Коньячний завод (Грузiя), начальник постачання.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Ревiзор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Перепелиця Григорiй Євгенович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МН 867918 Комiнтернiвським Г УМВС України в Харкiвськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1973
6.1.5. Освіта**
неповна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
19
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ фiрма "Марго", комерцiйний директор
6.1.8. Опис
Ревiзор здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, перевiряє правильнiсть ведення облiку i звiтностi, складає висновки до рiчних звiтiв та балансiв, без якого Загальнi збори не вправi затвердити баланс.у звiтному перiодi винагорода не сплачувалася. Судимiсть вiдсутня. Стаж керiвної роботи: 19 рокiв, ТОВ фiрма "Марго" комерцiйний директор.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Генеральний директор Джимшиашвiлi Михайло Гурамович МК 290795 ЦВМ Дзержинського РВХМУУМВС України в Харкiвськiй обл. 11.10.2010 2218 72.01300000000 2218 0 0 0
Директор з виробництва Перепелиця Оксана Євгенiївна МК 318234 Комiнтернiвським РВХМУУМВС України в Харкiвськiй областi 11.10.2010 862 27.98700000000 862 0 0 0
Усього 3080 100.00000000000 3080 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Джимшиашвiлi Михайло Гурамович МК 290795 ЦВМ Дзержинського РВХМУУМВС України в Харкiвськiй обл. 11.10.2010 2218 72.01300000000 2218 0 0 0
Перепелиця Оксана Євгенiївна МК 318234 Комiнтернiвським РВХМУУМВС України в Харкiвськiй областi 11.10.2010 862 27.98700000000 862 0 0 0
Усього 3080 100.00000000000 3080 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11.10.2010 208/20/1/10 Харкiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000095020 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 2.000 3080 6160.000 100.000000000000
Опис Протягом звiтного 2012 року Товариство не проводило додаткового випуску акцiй. Акцiї Товариства на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються, лiстинг на бiржах не проходили, намiри щодо подання заяв для допуску на будь-яку бiржу найближчим часом не має, оскiльки вiльне обертання ЦП ПрАТ не передбачено ст.24 Закону України "Про акцiонернi товариства"
 

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 31523.000 38719.000 0.000 0.000 31523.000 38719.000
будівлі та споруди 3.000 3.000 0.000 0.000 3.000 3.000
машини та обладнання 28020.000 34232.000 0.000 0.000 28020.000 34232.000
транспортні засоби 2028.000 2706.000 0.000 0.000 2028.000 2706.000
інші 1472.000 1778.000 0.000 0.000 1472.000 1778.000
2. Невиробничого призначення: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 31523.000 38719.000 0.000 0.000 31523.000 38719.000
Опис Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець перiоду складає 52875,00тис. грн, знос 14156,00тис. грн. Збiльшення вартостi основних засобiв зумовлено збiльшенням кiлькостi обладнання та транспортних засобiв на пiдприємствi
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) -2157.000 375.000
Статутний капітал (тис. грн.) 6.000 6.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 6.000 6.000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснено за Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004р. № 485.
Висновок Вартiсть чистих активiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ» нижче вартостi Статутного капiталу, що свiдчить про незадовiльне спiввiдношення цих показникiв. Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснено за Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004р. № 485.
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 10800.000 X X
у тому числі:  
кредит 05.04.2012 10800.000 18 05.04.2015
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 18.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 17745.000 X X
Інші зобов'язання X 40721.000 X X
Усього зобов'язань X 69284.000 X X
Опис: Облiк, признання та оцiнку зобов'язань Пiдприємство здiйснює вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 31.01.2000р. N 20, та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 17 "Податок на прибуток", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.12.2000 р. N 353.
13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ковбаси варенi 793 тонни 18671.00 23.14 793 тонни 18671.00 23.14
2 Ковбаси напiвкопченi 1213 тонни 45446.00 56.32 1213 тонни 45446.00 56.32
3 Делiкатеси 154 тонни 8519.00 10.56 154 тонни 8519.00 10.56
4 Копченi вироби 203 тонни 8059.00 9.98 203 тонни 8059.00 9.98
13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Матерiальнi витрати 68.51
2 Витрати на електроенергiю 10.05
3 ОПЗ 18.20

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1
2
3
10.05.2012 10.05.2012 Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
11.05.2012 11.05.2012 Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
22.05.2012 22.05.2012 Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
08.08.2012 08.08.2012 Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
10.08.2012 10.08.2012 Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
13.08.2012 13.08.2012 Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2012 0 0
2 2011 1 1
3 2010 1 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть): н/д Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): н/д Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X
Інше (запишіть): н/д Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi наглядової ради iнших комiтетiв не створено
Інші (запишіть) У складi наглядової ради iнших комiтетiв не створено

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) н/д

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): н/д X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Наглядова рада дiє у складi, якiй iснує з моменту обрання Наглядової ради та затвердження положення про Наглядову раду

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0.00


Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
Члени правління (директор) Так Так Так
Загальний відділ Ні Ні Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Ні Ні
Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
Секретар правління Ні Ні Ні
Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
Секретар наглядової ради Ні Ні Ні
Корпоративний секретар Ні Ні Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
Інше(запишіть): Немає iншої посадової особи вiдповiдальної за зберiгання протоколiв Ні Ні Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Так Так Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Так Так Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Так Ні Ні
Затвердження аудитора Так Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): У ПрАТ "Комплекс Безлюдiвський мясокомбiнат" iншi положення вiдсутнi

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Так Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Так Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Так Так Так Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) н/д

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) н/д

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) н/д

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): н/д
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів X
суду X
Інше (запишіть) Змiна особи, яка веде облiк прав власностi на акцiї вiдбулася при змiнii форми випуску iменних акцiй ПрАТ "Комплекс Безлюдiвський мясокомбiнат" з документарної форми iснування у бездокументарну

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: н/д

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: н/д
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року н/д

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
н/д
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
н/д
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
н/д
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
н/д
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
н/д
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
н/д
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
н/д
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
н/д
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
н/д
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
н/д
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
н/д
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
н/д
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
н/д
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
н/д
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
н/д
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
н/д
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
н/д
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
н/д
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
н/д
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
н/д
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
н/д

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Комплекс Безлюдiвський м'ясокомбiнат" за ЄДРПОУ 22722461
Територія за КОАТУУ 6325181201
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за КОДУ
Вид економічної діяльності за КВЕД 15.13.0
Середня кількість працівників 158
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса вул. Безлюдiвська, 5 с.Комунар, Харкiвський район, Харкiвська область,62490 Україна
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Баланс
на 31.12.2012 р.
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 5 12
- первісна вартість 011 17 28
- накопичена амортизація 012 ( 12 ) ( 16 )
Незавершені капітальні інвестиції 020 53 1490
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 31523 38719
- первісна вартість 031 41926 52875
- знос 032 ( 10403 ) ( 14156 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 31581 40221
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 4162 9850
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 322 378
Готова продукція 130 19 11
Товари 140 56 87
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 7511 10805
- первісна вартість 161 7511 10805
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
- за бюджетом 170 661 1332
- за виданими авансами 180 1230 4032
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 297 292
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 715 118
- у т.ч. в касі 231 0 0
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 405 1
Усього за розділом II 260 15378 26906
III. Витрати майбутніх періодів 270 66 16
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 47025 67143
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 6 6
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 17 17
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 352 -2164
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 375 -2141
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 6800
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 6800
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 4000
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 20377 16148
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 45 6
- з бюджетом 550 16 18
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 41 33
- з оплати праці 580 69 99
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 26102 42180
Усього за розділом IV 620 46650 62484
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 47025 67143
Примітки Баланс ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПЕКС БЕЗЛЮДIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ» (далi – Пiдприємство) складено у вiдповiдностi до П(С)БО 2 «Баланс», яким передбачено змiст, форма та розкриття статей балансу.
НЕОБОРОТНI АКТИВИ
Нематерiальнi активи.
Облiк нематерiальних активiв здiйснюється Пiдприємством вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 8 «Нематерiальнi активи», затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 18.10.99р. N 246.
В балансi нематерiальнi активи вiдображенi згiдно з даними бухгалтерського облiку.
Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється за прямолiнiйним методом виходячи iз строкiв їх корисного використання. Сума накопиченої амортизацiї нематерiальних активiв станом на 31.12.2012 складає 16 т.грн., або 57,9 % первiсної вартостi нематерiальних активiв.
У складi нематерiальних активiв облiковуються лiцензiйнi комп’ютернi програми, товарнi знаки та промисловi зразки, технiчнi умови виготовлення продукцiї та iн.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї.
Вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй станом на 31.12.2012 складає 1.490 т.грн. У складi даної статтi вiдображенi обладнання та нематерiальнi активи, якi не введенi в експлуатацiю.
У балансi незавершенi капiтальнi iнвестицiї вiдображенi згiдно з даними бухгалтерського облiку.
Основнi засоби.
Облiк основних засобiв Пiдприємства в цiлому здiйснюється вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 «Основнi засоби», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 р. N 92.
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець 2012 року складає 52.875 т.грн. Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється за прямолiнiйним методом виходячи iз строкiв їх корисного використання. Нарахування амортизацiї малоцiнних необоротних матерiальних активiв здiйснюється у розмiрi 100% їх вартостi при введеннi в експлуатацiю в першому мiсяцi використання цих активiв.
Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2012 становить 14.156 т.грн., або 27,0 % їх первiсної вартостi.
Залишкова вартiсть основних засобiв на 31.12.2012 складає 38.719 т. грн.
Протягом 2012 року надiйшло основних засобiв на загальну суму 11.188 т.грн., вибуло основних засобiв первiсною вартiстю 239 т. грн., в т.ч. було реалiзовано транспортних засобiв первiсною вартiстю 194 т. грн., машин та обладнання - 44 т.грн.
У звiтному перiодi iнвентаризацiя основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв була проведена Пiдприємством станом на 01.12.2012.
ОБОРОТНI АКТИВИ.
Запаси. Облiк i оцiнку запасiв Пiдприємство здiйснює згiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 «Запаси», затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 20.10.1999 р. N 246. У звiтностi залишки запасiв вiдображенi вiдповiдно до даних бухгалтерського облiку. Балансова вартiсть виробничих запасiв станом на 31.12.2012 складає 9.850 т.грн., незавершеного виробництва – 378 т.грн., готової продукцiї - 11 т.грн., товарiв - 87 т.грн.
Запаси вiдображенi за вартiстю придбання. Списання матерiалiв проводиться на пiдставi актiв на списання, якi пiдписанi уповноваженими особами Пiдприємства. Оцiнка запасiв при вибуттi здiйснюється за методом FIFO.
У звiтному перiодi iнвентаризацiя запасiв Пiдприємством проводилась станом на 01.12.2012.
Дебiторська заборгованiсть, грошовi кошти.
Облiк дебiторської заборгованостi здiйснюється Пiдприємством вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 «Дебiторська заборгованiсть», затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 08.10.1999 р. N 237.
Заборгованостi, по якiй минув строк позивної давностi, немає. Резерв сумнiвних боргiв станом на 31.12.2012 Пiдприємством не створювався так як сума заборгованостi строком виникнення бiльше 360 днiв неiстотна (129 т.грн.) i в цiлому не впливає на показники фiнансової звiтностi. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець 2012 року складає 10. 805 т. грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2012 складає 1.332 т. грн., в т.ч. заборгованiсть по ПДВ – 1.248 т.грн., податку на прибуток – 84 т. грн.
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами станом на 31.12.2012 становить 4.032 т.грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2012 становить 292 т.грн., в т.ч. заборгованiсть Пенсiйного Фонду України перед Пiдприємстовм за єдиним соцiальним внеском - 1 т.грн., iнша дебiторська заборгованiсть 291 т.грн.
Грошовi коштi та їх еквiваленти.
Грошовi кошти та їх еквiваленти станом на 31.12.2012 складають 118 т.грн.
Iншi оборотнi активи та витрати майбутнiх перiодiв.
Iншi оборотнi активи станом на 31.12.2012 становлять 1 т.грн., в т.ч. податковi зобов'язання по ПДВ – 1 т. грн.
Витрати майбутнiх перiодiв переважно складаються iз витрат на страхування автомобiлiв. Станом на 31.12.2012 витрати майбутнiх перiодiв становлять 16 т.грн.
ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ.
Власний капiтал вiдображено у фiнансової звiтностi за 2012 рiк згiдно з даними бухгалтерського облiку вiдповiдно до вимог чинних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Станом на 31.12.2012 сума власного капiталу має вiд'ємне значення та складає 2.141 т.грн., у т.ч.:
Статутний капiтал.
Станом на 31.12.2012 Статутний капiтал Пiдприємства складає 6.160 грн. 00 коп. (6 т. грн.). Размiр Статутного капiталу на протязi звiтного перiоду не змiнювався.
Статутний капiтал розподiлено на 3.080 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 2,00 грн. кожна. Статутний фонд Пiдприємства сплачено повнiстю.
Iнший додатковий капiтал.
У складi iншого додаткового капiталу облiковується переважно вартiсть безкоштовно отриманих основних засобiв.
Непокритий збиток.
По балансу на початок року нерозподiлений прибуток складав 352 т.грн., станом на 31.12.2012 чистий збиток складає 2.164 т.грн. За пiдсумками дiяльностi за 2012 рiк Пiдприємство отримало чистий збиток у сумi 2.516 т.грн.
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ.
Облiк, признання та оцiнку зобов’язань Пiдриємство здiйснює вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 «Зобов’язання», затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 31.01.2000р. N 20, та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 17 «Податок на прибуток», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.12.2000 р. N 353.
Довгостроковi зобов'язання.
Станом на 31.12.2012 довгостроковi зобов'язання за кредитом банку становлять 6.800 т.грн., поточна заборгованiсть за цими довгостроковими зобов'язаннями – 4.000 т.грн.
Поточнi зобов'язання.
Станом на 31.12.2012 кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 16.148 т. грн., поточнi зобов’язання за розрахунками з отриманих авансiв – 6 т.грн., з бюджетом – 18 т.грн., зi страхування – 33 т.грн., з оплати працi – 99 т.грн.
Iншi поточнi зобов’язання складають 42.180 т.грн.
Iншої iнформацiї, яка пiдлягає розкриттю згiдно з П(С)БО, немає.

Керiвник М.Г. Джимшиашвiлi.
Керівник Джимшиашвiлi Михайло Гурамович
Головний бухгалтер Джимшиашвiлi Михайло Гурамович

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Комплекс Безлюдiвський м'ясокомбiнат" за ЄДРПОУ 22722461
Територія за КОАТУУ 6325181201
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за СПОДУ
Вид економічної діяльності за КВЕД 15.13.0
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 97280 90017
Податок на додану вартість 015 16213 15003
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 372 ) ( 221 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 80695 74793
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 70324 ) ( 68911 )
Валовий:
- прибуток 050 10371 5882
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 4165 5082
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 3912 ) ( 2353 )
Витрати на збут 080 ( 7096 ) ( 5394 )
Інші операційні витрати 090 ( 4856 ) ( 3622 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 0 0
- збиток 105 ( 1328 ) ( 405 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 130 260 307
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 854 ) ( 175 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 340 ) ( 671 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 0 0
- збиток 175 ( 2262 ) ( 944 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 254 ) ( 0 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 310
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 0 0
- збиток 195 ( 2516 ) ( 634 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 0 0
- збиток 225 ( 2516 ) ( 634 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 68352 60490
Витрати на оплату праці 240 4051 2631
Відрахування на соціальні заходи 250 1363 843
Амортизація 260 3864 3554
Інші операційни витрати 270 5184 10409
Разом 280 82814 77927
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 3080.00000000 3080.00000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 3080.00000000 3080.00000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -816.88300000 205.77000000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 -816.88300000 205.77000000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000
Примітки Звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк складено у вiдповiдностi до П(С)БО 3 «Звiт про фiнансовi результати», яким передбачено змiст, форма та розкриття iнформацiї.
Результати дiяльностi Пiдприємства за 2012 рiк вiдображенi у Звiтi про фiнансовi результати виходячи з даних бухгалтерського облiку.
Доходи.
Бухгалтерський облiк доходiв вiд реалiзацiї Пiдприємство здiйснює у вiдповiдностi до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 15 «Доходи», затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 29.11.1999 р. N 290.
Вiдображення доходiв у бухгалтерському облiку Пiдприємство здiйснює на пiдставi первинних документiв - видаткових накладних.
Згiдно з даними бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi величина чистого доходу (виручки) вiд реалiзацiї готової продукцiї за 2012 рiк становить 80.695 т. грн. Доходи вiд реалiзацiї готової продукцiї – це доходи вiд продажу м ясних продуктiв.
Iншi операцiйнi доходи – це доходи вiд списання кредиторської заборгованостi, продажу оборотних та необоротних активiв, послуг, доходи вiд одержаних вiдсоткiв. Iншi операцiйнi доходи за перiод з 01.01.2012 по 31.12.2012 р. становлять 4.165 т.грн., в т.ч. доходи вiд реалiзацiї запасiв – 3.409 т.грн., доходi вiд надання послуг - 320 т.грн., списання кредиторської заборгованостi – 297 т.грн., доходи вiд реалiзацiї необоротних активiв -131 т.грн., доходи вiд одержаних вiдсоткiв, нарахованих банком на залишки грошових коштiв на поточних рахунках 8 т.грн.
Iншi доходи – це доходи вiд неоперацiйної курсової рiзницi. За 2012 рiк iншi доходи становлять 260 т.грн.
Витрати.
Облiк витрат Пiдприємство веде вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 «Витрати», затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 31.12.99р. N 318. Вiдображення витрат здiйснюється на вiдповiдних рахунках облiку витрат згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку та Iнструкцiї N 291 вiд 30.11.1999 р. без використання 8-го класу рахункiв.
Бухгалтерський облiк витрат на Пiдприємствi здiйснюється на пiдставi таких первинних документiв: накладних вiд постачальникiв, актiв виконаних робiт та послуг, iнших первинних та розрахункових документiв.
Витрати за перiод з 01.01.2012 по 31.12.2012 склали 87.636 т.грн. Склад витрат за вказаний перiод наступний:
собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї, робiт, послуг - 70.324 т.грн.
адмiнiстративнi витрати – 3.912 т.грн.
витрати на збут – 7.096 т. грн.
iншi операцiйнi витрати – 4.856 т.грн.
фiнансовi витрати (вiдсотки за кредит) – 854 т.грн.
iншi витрати (витрати вiд неоперацiйної курсової рiзницi) – 340 т.грн.
витрати на сплату податку на прибуток – 254 т.грн.
Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю згiдно з П(С)БО , немає.
Керівник Джимшиашвiлi Михайло Гурамович
Головний бухгалтер Джимшиашвiлi Михайло Гурамович

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Комплекс Безлюдiвський м'ясокомбiнат" за ЄДРПОУ 22722461
Територія за КОАТУУ 6325181201
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за СПОДУ
Вид економічної діяльності за КВЕД 15.13.0
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 97907 91502
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 4 445
Повернення авансів 030 609 521
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 3 5
Бюджету податку на додану вартість 040 1394 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 73 9
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 17 7
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 69225 ) ( 56564 )
Авансів 095 ( 36156 ) ( 17820 )
Повернення авансів 100 ( 0 ) ( 0 )
Працівникам 105 ( 3363 ) ( 2224 )
Витрат на відрядження 110 ( 57 ) ( 48 )
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 357 ) ( 0 )
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 200 ) ( 312 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 1488 ) ( 886 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 584 ) ( 312 )
Цільових внесків 140 ( 184 ) ( 60 )
Інші витрачання 145 ( 25 ) ( 143 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -11632 14120
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -11632 14120
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 0 0
- необоротних активів 190 145 403
- майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
- відсотки 210 0 0
- дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 )
- необоротних активів 250 ( 12767 ) ( 14121 )
- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -12622 -13718
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -12622 -13718
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 33122 6012
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 ( 8611 ) ( 5793 )
Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 360 ( 854 ) ( 175 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 23657 44
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 23657 44
Чистий рух коштів за звітній період 400 -597 446
Залишок коштів на початок року 410 715 269
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 118 715
Примітки Звiт про рух коштiв за 2012 рiк сформовано вiдповiдно до П(С)БО 4 «Звiт про рух грошових коштiв», яким передбачено змiст, форма та розкриття статей звiту. Звiт про рух грошових коштiв складено на пiдставi даних бухгалтерського облiку.
Залишок грошових коштiв на початок року складав 715 т. грн., на кiнець року – 118 т.грн.
Чистий рух коштiв за звiтний перiод вiд операцiйної дiяльностi складає 11.632 т.грн. (видатки), вiд iнвестицiйної дiяльностi 12.622 т.грн. (видатки), вiд фiнансової дiяльностi – 23.657 т.грн. (надходження).
Таким чином, за 2012 рiк залишок грошових коштiв зменшився на 597 т. грн. i на 31.12.2012 складає 118 т. грн.
Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю згiдно з П(С)БО немає.
Керівник Джимшиашвiлi Михайло Гурамович
Головний бухгалтер Джимшиашвiлi Михайло Гурамович

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Комплекс Безлюдiвський м'ясокомбiнат" за ЄДРПОУ 22722461
Територія за КОАТУУ 6325181201
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за СПОДУ
Вид економічної діяльності за КВЕД 15.13.0
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.
Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 6 0 0 17 0 352 0 0 375
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 6 0 0 17 0 352 0 0 375
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 -2516 0 0 -2516
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 -2516 0 0 -2516
Залишок на кінець року 300 6 0 0 17 0 -2164 0 0 -2141
Примітки Звiт про власний капiтал складено у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 5 «Звiт про власний капiтал». Звiт складено на пiдставi даних бухгалтерського облiку.
Станом на 31.12.2012 сума власного капiталу має вiд'ємне значення i складає 2.141 т.грн., у т.ч.:
Статутний капiтал.
Станом на 31.12.2012 Статутний капiтал Пiдприємства по балансу складає 6.160 грн. 00 коп. (6 т. грн.). Размiр Статутного капiталу на протязi звiтного перiоду не змiнювався.
Статутний капiтал розподiлено на 3.080 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 2,00 грн. кожна. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй видане Харкiвським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 11.10.2010 реєстрацiйний N 208/20/1/10.
Iнший додатковий капiтал.
У складi iншого додаткового капiталу облiковується переважно вартiсть безоплатно отриманих основних засобiв.
Непокритий збиток.
По балансу на початок року нерозподiлений прибуток складав 352 т.грн., станом на 31.12.2012 чистий збиток складає 2.164 т. грн. За пiдсумками дiяльностi за 2012 рiк Пiдприємством отримано чистий збиток в сумi 2.516 т. грн.
Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю згiдно з П(С)БО, немає.
Керівник Джимшиашвiлi Михайло Гурамович
Головний бухгалтер Джимшиашвiлi Михайло Гурамович

Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік
I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2
Права на об'єкти промислової властивості 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авторське право та суміжні з ним права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 14
Разом 080 17 12 11 0 0 0 0 4 0 0 0 28 16
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0
II. Основні засоби
Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0
Машини та обладнання 130 34601 6581 9546 0 0 45 35 3324 0 0 0 44102 9870 0 0 0 0
Транспортні засоби 140 4835 2807 1238 0 0 194 72 438 0 0 0 5879 3173 0 0 0 0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 309 48 404 0 0 0 0 32 0 0 0 713 80 0 0 0 0
Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 18 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 18 15 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 128 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 128 0 0 0 0
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні матеріальні активи 250 2024 817 0 0 0 0 0 65 0 0 0 2024 882 0 0 0 0
Разом 260 41926 10403 11188 0 0 239 107 3860 0 0 0 52875 14156 0 0 0 0
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 317
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 239
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0
III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 0 0
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 12807 1487
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 0 0
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 11 3
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0
Інші 330 0 0
Разом 340 12818 1490
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0
IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
350 0 0 0
дочірні підприємства 360 0 0 0
спільну діяльність 370 0 0 0
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
380 0 0 0
акції 390 0 0 0
облігації 400 0 0 0
інші 410 0 0 0
Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 0 0
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 0
за справедливою вартістю (422) 0
за амортизованою вартістю (423) 0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 0
за справедливою вартістю (425) 0
за амортизованою собівартістю (426) 0
V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
440 19 176
Операційна курсова різниця 450 0 0
Реалізація інших оборотних активів 460 3540 3533
Штрафи, пені, неустойки 470 0 0
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 0 0
Інші операційні доходи і витрати 490 606 1147
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів
491 X 0
непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
500 0 0
дочірні підприємства 510 0 0
спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
530 0 X
Проценти 540 X 854
Фінансова оренда активів 550 0 0
Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій
570 0 0
Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 260 340
Безоплатно одержані активи 610 0 X
Списання необоротних активів 620 X 0
Інші доходи і витрати 630 0 0
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0
VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса 640 0
Поточний рахунок у банку 650 118
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0
Грошові кошти в дорозі 670 0
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 118
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано використану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань 730 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
760 0 0 0 0 0 0 0
770 0 0 0 0 0 0 0
Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
Разом 780 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 5674 0 0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
Паливо 820 38 0 0
Тара і тарні матеріали 830 255 0 0
Будівельні матеріали 840 3669 0 0
Запасні частини 850 75 0 0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
Поточні біологічні активи 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 139 0 0
Незавершене виробництво 890 378 0 0
Готова продукція 900 11 0 0
Товари 910 87 0 0
Разом 920 10326 0 0
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0
переданих у переробку (922) 0
оформлених в заставу (923) 0
переданих на комісію (924) 0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0
IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками не погашення
до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 10805 10676 129 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 292 292 0 0
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0
XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
Заборгованість на кінець звітного року:
- валова замовників 1120 0
- валова замовникам 1130 0
- з авансів отриманих 1140 0
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0
XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 254
Відстрочені податкові активи:
- на початок звітного року 1220 0
- на кінець звітного року 1225 0
Відстрочені податкові зобов’язання:
- на початок звітного року 1230 0
- на кінець звітного року 1235 0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 254
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1241 254
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 0
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1251 0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0
XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 3864
Використано за рік - усього 1310 3864
в тому числі на:
- будівництво об’єктів 1311 0
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 3853
- з них машини та обладнання 1313 3853
- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 11
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
1316 0
1317 0
XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності Вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року Залишок на початок року Надійшло за рік Зміни вартості за рік Вибуло за рік Залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - усього
у тому числі:
1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні біологічні активи - усього
у тому числі:
1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) 0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього
у тому числі:
1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з них: пшениця 1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього
у тому числі:
1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з нього: великої рогатої худоби 1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Керівник Джимшиашвiлi Михайло Гурамович
Головний бухгалтер Джимшиашвiлi Михайло Гурамович

Інформація щодо аудиторського висновку

НЕЗАЛЕЖНИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ АУДИТОР ЦАРЕНКО ТАМАРА ВОЛОДИМИРIВНА
суб’єкт пiдприємницької дiяльностi - фiзична особа
Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв,
якi одноособово надають аудиторськi послуги № 0358, видане рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001р. №98, термiн дiї якого продовжено рiшенням АПУ вiд 04 листопада 2010р.
№ 221/3 до 4 листопада 2015р.
iдентифiкацiйний код 2228600089 м. Харкiв пр. Ленiна 68 а к.72, тел. 755-47-54
Свiдоцтво про Державну реєстрацiю СПД-ФО Царенко Т.В. №24800010001037632 вiд 08.08.1994р.
e-mail: tsarenkotamara@rambler.ru
Правлiнню ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ»
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ»
за 2012р.
м. Харкiв
Мною, фiзичною особою - суб’єктом пiдприємницької дiяльностi, незалежним професiйним аудитором Царенко Тамарою Володимирiвною проведено аудит фiнансової звiтностi за 2012 рiк ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ».
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ»
- Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ»
- Код за ЄДРПОУ – 22722461
- Мiсцезнаходження – 62490 Харкiвська область, Харкiвський район, село Комунар, вул. Безлюдiвська, буд. 5.
- Дата державної реєстрацiї – 27.12.1994 зареєстровано Харкiвською районною державною адмiнiстрацiєю Харкiвської областi, останнє Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи Серiї А01 № 416810 видане 23.03.2011р. у зв’язку iз змiною найменування товариства, номер запису в ЄДРЮО 1 471 105 0011 024714.
ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВIРКИ.
Предмет перевiрки - фiнансова звiтнiсть ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ» за 2012 рiк у складi форм:
- Баланс станом на 31.12.2012р. (форма №1) ;
- Звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк (форма №2);
- Звiт про рух грошових коштiв за 2012 рiк (форма №3);
- Звiт про власний капiтал за 2012 рiк (форма №4);
- Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк (форма №5).
Масштаб перевiрки: перевiрка охоплює перiод з 01.01.2012р. по 31.12.2012р.
Мета перевiрки – виказування професiйної незалежної думки про те, чи вiдповiдає фiнансова звiтнiсть ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ» встановленим вимогам по її складанню та розкриттю, прийнятiй облiковiй полiтицi та чи надає вона в усiх суттєвих аспектах об’єктивну iнформацiю про стан справ пiдприємства.
Аудиторська перевiрка проведена вiдповiдно до вимог Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть»; Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, якi прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв в Українi, зокрема МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть», МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi»; МСА 570 «Безперервнiсть»; Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 29 вересня 2011р. № 1360, та зареєстрованого в Мiн’юстi України 28.11.2011р. за № 1358/20096.
Основнi вiдомостi про аудитора.
Незалежний професiйний аудитор, фiзична особа - пiдприємець Царенко Тамара Володимирiвна здiйснює аудиторську дiяльнiсть на пiдставi:
Свiдоцтва про державну реєстрацiю ФО-П Серiї ВОО № 960199, виданого Виконавчим комiтетом Харкiвської мiської ради 08.08.1994р., реєстрацiйний номер 24800010001037632;
Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 0358, виданого рiшенням Аудиторської палати України вiд 26 сiчня 2001 року № 98, термiн дiї якого продовжено рiшенням АПУ вiд 04.11.2010р. № 221/3 до 04 листопада 2015 року;
Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв Серiя АБ № 000806, реєстрацiйний №881, видане рiшенням ДКЦПФР вiд 06.10.2008 року № 1108, строк дiї з 06.10.2008р. до 04.11.2015р.;
Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, Серiя А № 000345, реєстрацiйний №000345, виданого розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 24.06.2004 року № 1209, строк дiї продовжено розпорядженням Держфiнпослуг вiд 21.08.2008р. № 1029 до 30.06.2013р.;
Сертифiкату аудитора серiї А № 1578, виданого рiшенням Аудиторської палати України вiд 30 червня 1994р. №17, термiн дiї якого продовжено рiшеннями АПУ вiд 28.05.1998р. № 66, вiд 18 квiтня 2003р. №122, вiд 22.05.2008р. № 190/3, термiн дiї сертифiкату до 30 червня 2013 р.
Адреса аудитора:
61103, мiсто Харкiв, проспект Ленiна 68а к.72,
тел.(факс) (057) 755-47-54, моб. (050) -520-11-51
Умови договору на проведення аудиту.
Аудиторська перевiрка здiйснена на пiдставi договору аудиту № 28/12-12А вiд 28 грудня 2012р. Дата початку аудиторської перевiрки - з 02 квiтня 2013р. Дата закiнчення – 19 квiтня 2013 року.
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ.
Управлiнський персонал ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ» несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання фiнансової звiтностi за 2012 рiк вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА.
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Аудит проведено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, якi прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв в Українi, зокрема МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть», МСА 570 «Безперервнiсть», МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi»; Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 29 вересня 2011р. № 1360, та зареєстрованого в Мiн’юстi України 28.11.2011р. за № 1358/20096.
Цi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ» фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi виконаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Пiд час аудиту зроблено дослiдження шляхом проведення вибiркової перевiрки на вiдповiднiсть даних первинних документiв даним синтетичного та аналiтичного облiку, тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансової звiтностi, а також оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв бухгалтерського облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi (П(С)БО).
Iнформацiя, що мiститься у фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ», базується на даних бухгалтерського облiку, звiтностi та документах товариства, що були наданi аудитору працiвниками пiдприємства, вважається надiйною i достовiрною.
Аудитор не спостерiгав за рiчною iнвентаризацiєю запасiв та необоротних активiв станом на 01.12.2012р., оскiльки ця дата передувала призначенню аудитора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ». Через характер облiкових записiв пiдприємства аудитор не має змоги пiдтвердити фактичну кiлькiсть запасiв на указану дату за допомогою iнших аудиторських процедур.
ВИСНОВОК ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ»
за 2012 рiк.
На думку незалежного професiйного аудитора, за винятком впливу можливих коригувань, що могли б бути потрiбними, якщо б аудитор був в змозi прийняти участь у iнвентаризацiї фактичної кiлькостi запасiв та необоротних активiв, фiнансова звiтнiсть ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ» у складi форм:
- Баланс станом на 31.12.2012р. (форма №1) ;
- Звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк (форма №2);
- Звiт про рух грошових коштiв за 2012 рiк (форма №3);
- Звiт про власний капiтал за 2012 рiк (форма №4);
- Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк (форма №5)
у цiлому складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку i справедливо та достовiрно вiдображає його фiнансовий стан на 31 грудня 2012р., його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за 2012 рiк у вiдповiдностi до вимог Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та законiв України.

19 квiтня 2013р.
Незалежний професiйний аудитор Царенко Т.В.
Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 0358, видане рiшенням Аудиторської палати України вiд 26 сiчня 2001 року № 98, термiн дiї якого продовжено рiшенням АПУ вiд 4 листопада 2010р. № 211/3 до 4 листопада 2015 року.
Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв Серiя АБ № 000806, реєстрацiйний №881, видане рiшенням ДКЦПФР вiд 06.10.2008 року № 1108, строк дiї з 06.10.2008р. до 04.11.2015р.
Сертифiкат аудитора серiї А № 1578, виданий рiшенням Аудиторської палати України вiд 30 червня 1994р. №17, термiн дiї якого продовжено рiшеннями АПУ вiд 28.05.1998р. № 66, вiд 18 квiтня 2003р. №122, вiд 22.05.2008р. № 190/3, термiн дiї сертифiкату до 30 червня 2013 р.
Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, Серiя А № 000345, реєстрацiйний №000345, виданого розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 24.06.2004 року № 1209, строк дiї продовжено розпорядженням Держфiнпослуг вiд 21.08.2008р. № 1029 до 30.06.2013р.
Адреса аудитора:
61103, мiсто Харкiв, проспект Ленiна 68а к.72,
тел.(факс) (057) 755-47-54, моб. (050)-520-11-51; e-mail: tsarenkotamara@rambler.ru
РОЗКРИТТЯ IНШОЇ ДОПОМIЖНОЇ IНФОРМАЦIЇ
ЗГIДНО ВИМОГ РIШЕННЯ ДКЦПФР вiд 29.09.2011р. за № 1360.
Вартiсть чистих активiв.
Вартiсть чистих активiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ» нижче вартостi Статутного капiталу, що свiдчить про незадовiльне спiввiдношення цих показникiв.
Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснено за Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004р. № 485.

Iнформацiя щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
Перевiрка iншої iнформацiї здiйснювалась вiдповiдно до МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть». Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ» та iншою iнформацiєю аудитором не виявлено.
Виконання значних правочинiв вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства».
Протягом 2012 року у дiяльностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ» вiдбувся наступний значний правочин (ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтностi) вiдповiдно до ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства»: товариство отримало банкiвський кредит у розмiрi 12.000 тис.грн. на поповнення оборотного капiталу. Станом на 31.12.2012р. заборгованiсть за кредитом становить 10.800 тис.грн., у т.ч. поточна заборгованiсть за довгостроковими зобо'язаннями - 4.000 тис.грн.
На погляд аудитора, дiй, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ» та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв вiдповiдно до ст.41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» у 2012 роцi не вiдбувалось.
Стан корпоративного управлiння в ПРИВАТНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI «КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ».
Органами управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ» виступають:
- Загальнi Збори Акцiонерiв – вищий орган товариства.
- Наглядова рада – орган, що контролює дiяльнiсть Дирекцiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом.
- Дирекцiя – колегiальний орган товариства, який керує поточною дiяльнiстю товариства, представляє товариство у вiдносинах iз третiми особами.
- Ревiзор - орган, що перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть.
Корпоративне управлiння в товариствi регламентується Статутом товариства, який затверджений Загальними Зборами ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ». Протягом 2012 року Загальнi Збори Акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ» не проводились. До компетенцiї Загальних Зборiв належить, зокрема, визначення основних напрямкiв дiяльностi; внесення змiн до Статуту; обрання членiв Наглядової ради та припинення їх повноважень; обрання та вiдкликання Ревiзiйної комiсiї (ревiзора); затвердження рiчного звiту товариства та звiту i висновкiв Ревiзiйної комiсiї; розподiл прибуткiв; обрання членiв Дирекцiї та Генерального Директора; прийняття рiшень щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, представництв; затвердження принципiв корпоративного управлiння; прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 (п'ятдесят) i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та iншi повноваження вiдповiдно Статуту товариства та Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008р. № 514-VI (iз змiнами та доповненнями).
До повноважень Наглядової ради вiдноситься контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства, виконанням Дирекцiєю рiшень Загальних Зборiв та Наглядової ради; розробка та затвердження планiв стратегiчного розвитку товариства, рiчного бюджету та бiзнес-планiв; визначення загальних вимог до органiзацiйної структури товариства; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв; визначення кiлькiсного складу Дирекцiї, її обрання та припинення повноважень; прийняття рiшень про вчинення значних правочинiв на суму вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти вiдсоткiв балансової вартостi активiв товариства за даними останньої фiнансової звiтностi та iншi повноваження, передбаченi Статутом товариства.
До компетенцiї Дирекцiї належить вирiшення всiх поточних питань дiяльностi товариства, за винятком питань, якi згiдно з чинним законодавством, Статутом товариства або рiшенням Загальних Зборiв Акцiонерiв, вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних Зборiв та Наглядової ради. Зокрема, до повноважень Дирекцiї належить розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань товариства та забезпечення їх реалiзацiї, затвердження планiв роботи Дирекцiї; розробка штатного розпису та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку. посадових iнструкцiй працiвникiв; призначення на посаду та звiльнення керiвникiв фiлiй i представництв та їх заступникiв; встановлення умов оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв товариства та iншi повноваження вiдповiдно Статуту товариства. Роботою Дирекцiї керує Генеральний директор. Генеральний директор розподiляє обов'язки мiж членами Дирекцiї, визначає порядок скликання та проведення засiдань Дирекцiї; укладає угоди вiд iменi товариства, пiдписує фiнансовi та iншi документи, наймає та звiльняє працiвникiв товариства; видає накази та розпорядження обов’язковi для виконання всiма працiвниками та має iншi повноваження вiдповiдно Статуту товариства. Генеральний директор та члени Дирекцiї обирається на строк п'ять рокiв.
Система внутрiшнього контролю на пiдприємствi представлена у особi ревiзора, якого обирають на Загальних Зборах Акцiонерiв на строк 3 роки. Ревiзор здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ». Вимоги до кандидатiв у ревiзори встановленi Положенням «Про Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора) Товариства». За пiдсумками перевiрки ревiзор готує висновок з iнформацiєю щодо достовiрностi фiнансової звiтностi, або фактiв порушення дiючого законодавства.
На погляд аудитора, корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ» в цiлому здiйснюється вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» i згiдно з дiючими в товариствi Статутними документами.
Оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
Оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства здiйснювалась аудитором на пiдставi МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi». Аудитор дотримувався принципу професiйного скептицизму пiд час проведення аудиту, незважаючи на досвiд попередньої спiвпрацi з товариством та iнформованостi щодо чесностi управлiнського персоналу. Аудитором були виконанi процедури оцiнки ризикiв. На основi отриманої iнформацiї, аудитор дiйшов висновку, що ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства не має.
Концептуальнi основи фiнансової звiтностi.
Концептуальними основами фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ» являються Закон України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999р. № 996-XIV (iз змiнами та доповненнями) та нацiональнi Положення (стандарти) бухгалтерського облiку.
Для забезпечення єдиних принципiв, методiв та пiдходiв при вiдображеннi поточних операцiй в облiку та при складаннi фiнансової звiтностi на протязi звiтного перiоду на пiдприємствi iснує наказ №2 вiд 01.04.2011р. «Про облiкову полiтику пiдприємства». Цей наказ встановлює облiкову полiтику щодо оцiнки запасiв, методiв нарахування амортизацiї необоротних активiв, визначає методи нарахування зносу малоцiнних необоротних активiв та встановлює оцiнку ступенi завершення операцiй у бухгалтерському облiку акцiонерного товариства.
Форма ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi – журнально – ордерна, з використанням комп’ютерної програми 1-С Бухгалтерiя. Бухгалтерський облiк на пiдприємствi у цiлому вiдповiдає вимогам П(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi».
Фiнансова та статистична звiтнiсть на пiдприємствi складається своєчасно i в повному обсязi.
Розкриття iнформацiї щодо активiв товариства ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ».
Станом на 31.12.2012р. загальнi активи ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ» у порiвняннi з даними на початок 2012 року збiльшились на 42,8% i вiдповiдно складають 67.143 тис.грн.
Нематерiальнi активи. Облiк нематерiальних активiв здiйснюється пiдприємством вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 8 «Нематерiальнi активи», затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 18.10.99р. N 246.
В балансi нематерiальнi активи вiдображенi згiдно з даними бухгалтерського облiку. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється за прямолiнiйним методом виходячи iз строкiв їх корисного використання. Сума накопиченої амортизацiї нематерiальних активiв станом на 31.12.2012 складає 16 тис.грн., або 57,9 % первiсної вартостi нематерiальних активiв.
Основнi засоби. Облiк основних засобiв на пiдприємствi здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 «Основнi засоби», затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 27.04.2000р. № 92 i обранiй пiдприємством облiкової полiтики. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2012р. складає 52.875 тис.грн., протягом 2012 року надiйшло основних засобiв на суму 11.188 тис.грн. Нарахування амортизацiї основних засобiв вiдповiдає П(С)БО 7 «Основнi засоби» та обранiй облiковiй полiтицi пiдприємства. Амортизацiя нараховується за прямолiнiйним методом. Нарахування амортизацiї малоцiнних необоротних матерiальних активiв здiйснюється у розмiрi 100% їх вартостi при введеннi в експлуатацiю в першому мiсяцi їх використання. Сума накопиченої амортизацiї станом на 31.12.2012р. становить 14.156 тис.грн. У звiтному перiодi iнвентаризацiя основних засобiв проводилась станом на 01.12.2012р. вiдповiдно до наказу № вiд р. «Про рiчну iнвентаризацiю». Iнвентаризацiйною комiсiєю товариства розбiжностей мiж даними бухгалтерського облiку та фактичною наявнiстю об’єктiв основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв не встановлено.
Вiдстроченi податковi активи. Розрахунок вiдстрочених податкiв здiйснено вiдповiдно до П(С)БО 17 «Податок на прибуток» по пiдсумках рiчної звiтностi за 2012 рiк. Вiдстроченi податковi активи станом на 31.12.2012р. пiдприємством не вiдображались в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi, так як вiдсутня впевненiсть в тому, що пiдприємство використає їх в наступному роцi.
Запаси. Облiк i оцiнку запасiв ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ» здiйснює згiдно с П(С)БО 9 «Запаси», затвердженим наказом Мiнфiну України вiд 20.10.1999р. №246. В балансi вони вiдображенi за вартiстю придбання. Балансова вартiсть виробничих запасiв станом на 31.12.2012р. складає 9.850 тис.грн., незавершеного виробництва - 378 тис.грн., товарiв – 87 тис.грн., готової продукцiї – 11 тис.грн. Оцiнка запасiв при вибуттi здiйснюється за методом FIFO. У звiтностi залишки запасiв вiдображенi вiдповiдно до даних бухгалтерського облiку та iнвентаризацiї. У звiтному перiодi iнвентаризацiя запасiв проводилась станом на 01.12.2012р. вiдповiдно до наказу № вiд р. «Про рiчну iнвентаризацiю». Iнвентаризацiйною комiсiєю товариства розбiжностей мiж даними бухгалтерського облiку та фактичною наявнiстю запасiв не встановлено.
Дебiторська заборгованiсть. Облiк дебiторської заборгованостi на пiдприємствi здiйснюється згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 «Дебiторська заборгованiсть», затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 08.10.99р. № 237 i обранiй пiдприємством облiкової полiтики.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги признається i оцiнюється за первiсною вартiстю. Резерв сумнiвних боргiв станом на 31.12.2012р. пiдприємством не створювався, так як сума заборгованостi строком виникнення бiльше 360 днiв неiстотна (129 тис.грн.) i в цiлому не впливає на показники фiнансової звiтностi. Чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги на 31.12.2012р. складає 10.805 тис.грн. Заборгованостi, по якiй минув строк позивної давностi, немає.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2012р. складає 1.332 тис.грн. , за виданими авансами – 4.032 тис.грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2012р. складає 292 тис.грн.
Грошовi кошти. Грошовi кошти та їх еквiваленти по балансу станом на 31.12.2012р. складають 118 тис.грн. (в нацiональнiй валютi). Облiк грошових коштiв здiйснюється вiдповiдно до Iнструкцiї «Про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональної валютi», затвердженої постановою Правлiння НБУ вiд 21.01.2004р. № 22 (iз змiнами та доповненнями), Положення «Про ведення касових операцiй у нацiональної валютi в Українi», затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 15.12.2004 р. № 637 (iз змiнами та доповненнями), Закону України «Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземної валютi» вiд 23.09.1994 р. № 185/94-ВР (iз змiнами та доповненнями).
Iншi оборотнi активи станом на 31.12.2012р. складають 1 тис.грн. Витрати майбутнiх станом на 31.12.2012р. становлять 16 тис.грн.
На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами активiв подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi.

Розкриття iнформацiї щодо зобов’язань ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ».
Облiк, признання та оцiнка зобов’язань на пiдприємствi здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 «Зобов’язання», затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 31.01.2000р. № 20 i обранiй пiдприємством облiкової полiтики.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ» не створювало забезпечень наступних витрат так як їх сума не iстотна i в цiлому не впливає на показники фiнансової звiтностi.
Станом на 31.12.2012р. довгостроковi зобов'язання за кредитом банку становлять 6.800 тис.грн., поточна заборгованiсть за цими довгостроковими зобов'язаннями – 4.000 тис.грн., кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 16.148 тис.грн.; поточнi зобов’язання за розрахунками з одержаних авансiв – 6 тис.грн., з бюджетом – 18 тис.грн., зi страхування – 33 тис.грн., з оплати працi – 99 тис.грн.
На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами зобов’язань подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi.
Розкриття iнформацiї щодо власного капiталу ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ».
Станом на 31.12.2012р. загальний розмiр власного капiталу ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ» має вiд'ємне значення та складає 2.141 тис.грн., з яких Статутний капiтал - 6 тис.грн., iнший додатковий капiтал -17 тис.грн., непокритий збиток – 2.164 тис.грн.
Статутний капiтал. Зареєстрований Статутний капiтал по балансу на 31.12.2012р. складає 6.160 грн. 00 коп. Статутний капiтал розподiлено на 3.080 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 2,00 грн. кожна. Статутний фонд сформовано i сплачено повнiстю у попереднi роки згiдно установчих документiв.
Iнший додатковий капiтал. Станом на 31.12.2012р. iнший додатковий капiтал складає 17 тис.грн.
Непокритий збиток. По балансу на початок року нерозподiлений прибуток складав 352 тис.грн., станом на 31.12.2012р. чистий збиток складає 2.141 тис.грн. За пiдсумками дiяльностi за 2012 рiк ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ» одержано збиток у розмiрi 2.516 тис.грн.
На думку аудитора, розкриття iнформацiї про власний капiтал подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi.
Розкриття iнформацiї щодо фiнансових результатiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ».
Доходи. Облiк, признання та оцiнка доходiв на пiдприємствi здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 15 «Доходи», затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 29.11.1999р. № 290 та облiкової полiтики пiдприємства.
Згiдно з даними бухгалтерського облiку та звiтностi величина чистого доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ» за 2012 рiк склала 80.695 тис.грн. Доходи вiд реалiзацiї – це доходи вiд реалiзацiї готової продукцiї по Українi (м'яснi вироби).
Iншi операцiйнi доходи за 2012 рiк складають 4.165 тис.грн. ( це – доходи вiд списання кредиторської заборгованостi, продажу оборотних та необоротних активiв, послуг, доходи вiд одержаних вiдсоткiв).
Витрати. Облiк витрат в ПРИВАТНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI «КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ» ведеться вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 «Витрати», затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 31.12.99р. № 318 та облiкової полiтики пiдприємства.
По даним бухгалтерського облiку та звiтностi загальна сума витрат ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ» за 2012 рiк складає 87.636 тис.грн., у т.ч. собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї, робiт, послуг - 70.324 тис.грн., адмiнiстративнi витрати – 3.912 тис.грн., витрати на збут – 7.096 тис.грн., iншi операцiйнi витрати – 4.856 тис.грн., фiнансовi витрати (вiдсотки за кредит) – 854 тис.грн., iншi витрати (витрати вiд неоперацiйної курсової рiзницi) – 340 тис.грн., витрати на сплату податку на прибуток – 254 тис.грн.
Фiнансовим результатом вiд звичайної дiяльностi товариства за 2012 рiк є чистий збиток у розмiрi 2.516 тис.грн.
На думку аудитора, визнання, облiк та оцiнка доходiв i витрат, а також ступiнь розкриття iнформацiї подано в фiнансової звiтностi достовiрно та повно i в цiлому вiдповiдає нацiональним Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку.

19 квiтня 2013р.
Незалежний професiйний аудитор Царенко Т.В.
Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 0358, видане рiшенням Аудиторської палати України вiд 26 сiчня 2001 року № 98, термiн дiї якого продовжено рiшенням АПУ вiд 04 листопада 2010р. № 221/3 до 4 листопада 2015 року.
Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв Серiя АБ № 000806, реєстрацiйний №881, видане рiшенням ДКЦПФР вiд 06.10.2008 року № 1108, термiн дiї якого до 04.11.2015 року.
Сертифiкат аудитора серiї А № 1578, виданий рiшенням Аудиторської палати України вiд 30 червня 1994р. №17, термiн дiї якого продовжено рiшеннями АПУ вiд 28.05.1998р. № 66, вiд 18 квiтня 2003р. №122, вiд 22.05.2008р. № 190/3, термiн дiї сертифiкату до 30 червня 2013 р.
Адреса аудитора:
61103, мiсто Харкiв, проспект Ленiна 68а к.72,
тел.(факс) (057) 755-47-54,343-59-89, моб. 8-050-520-11-51