Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
генеральний директор       Джимшиашвiлi Михайло Гурамович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 28.04.2012
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Комплекс Безлюдiвський м'ясокомбiнат"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
22722461
1.4. Місцезнаходження емітента
Харківська, Харкiвський, 62490, с. Комунар, вул. Безлюдiвська, 5
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
0577755999 0577755995
1.6. Електронна поштова адреса емітента
info@bmk.kh.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2012
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у Бюлетень"Цiннi папери України" 80   30.04.2012
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці bmk.kh.ua в мережі Інтернет 28.04.2012
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента X
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди X
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітент
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність X
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)
27. Аудиторський висновок
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки Информацiя про одержанi лiцензii(дозволи) на окремi види дiяльнiстi: Дiяльнiсть ПрАТ "Комплекс Безлюдiвський м'ясокомбiнат" не потребує лiзензування та патентування Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств: ПрАТ "Комплекс Безлюдiвський м'ясокомбiнат" не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств Iнформацiя про рейтингове агенство : Рейтингування не вiдбувалось. Засновниками є фiзичнi особи, засновники- юридичнi особи вiдсутнi. Дивiденди у звiтному та попередньому перiодi не сплачувалися. Iнших цiнних паперiв, крiм iменних акцiї емiтент не випускав. Iнформацiї про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв та про iпотечнi цiннi паперi немає. Дiяльнiсть ПрАТ "Комплекс Безлюдiвський м'ясокомбiнат" не є фiнансова установа.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Комплекс Безлюдiвський м'ясокомбiнат"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПрАТ "Комплекс Безлюдiвський м'ясокомбiнат"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
62490
3.1.5. Область, район
Харківська, Харкiвський
3.1.6. Населений пункт
с. Комунар
3.1.7. Вулиця, будинок
вул. Безлюдiвська, 5
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А01 № 416810
3.2.2. Дата державної реєстрації
27.12.1994
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
ХАРКIВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ ХАРКIВСЬКОЇ ОБЛАСТI
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
6160.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
6160.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Укрсиббанк"
3.3.2. МФО банку
351005
3.3.3. Поточний рахунок
26008150883800
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "ВiЕйБiБанк"
3.3.5. МФО банку
380537
3.3.6. Поточний рахунок
26000200000351
3.4. Основні види діяльності
15.11.0 Виробництво м'яса
15.13.0 Виробництво м'ясних продуктiв
52.22.0 Роздрiбна торгiвля м'ясом та м'ясними продуктами
3.8. Інформація про органи управління емітента
Органи управлiння ПрАТ "Комплекс Безлюдiвський м'ясокомбiнат": 1.Загальнi збори - є вищим органом Товариства. Загальнi збори мають право приймати рiшення з усiх питань дiяльностi Товариства, у тому числi i з тих , що згiдно з Статутом належать до компетенцiї Наглядової Ради та Дирекцiї чи переданi Загальними зборами до компетенцiї Наглядової ради та дирекцiї. До компетенцiї Загальниз зборiв належить визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, внесення змiн до статуту, обрання та вiдкликання Генерального директора, створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, затвердження рiчної фiнансової звiтностi, розподiл прибутку й збиткiв Товариства, рiшення про лiквiдацiю Товариства. 2.Наглядова рада Товариства - є органом Товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, контролює та регулює дiяльнiсть Дирекцiї. До компетенцiї Наглядової ради належить представництво iнтересiв та захист прав акцiонерiв, забезпечення ефективностi їхних iнвестицiй, сприяння реалiзацiї статутних завдань Товариства, розробка стратегiї, спрямованої на збiльшення прибутковостi та конкурентоспроможностi Товариства. 3.Дирекцiя Товариства - є виконавчий орган Товариства, що здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Роботою дирекцiї керує Генеральний директор, який призначається рiшенням загальних зборiв учасникiв Товариства. Генеральний директор представляє Товариство в усiх установах, пiдприємствах i органiзацiях, як в Українi, так i за кордоном, укладає угоди, здiйснює операцii в банках та кредитних установах, наймає та звiльняє працiвникiв, в межах своєї компетенцii видає накази, обов'язковi для усiх працiвникiв Товариства. 4.Ревiзiйна комiсiя - є орган Товариства, який здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, перевiряє правильнiсть ведення облiку i звiтностi, складає висновки до рiчних звiтiв та балансiв, без якого Загальнi збори не вправi затвердити баланс.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Джимшиашвiлi Михайло Гурамович МК 290795 20.11.1996 ЦВМ Дзержинського РВХМУУМВС України в Харкiвськiй обл. 72.013000000000
Перепелиця Оксана Євгенiївна МК 318234 24.10.1996 Комiнтернiвським РВХМУУМВС України в Харкiвськiй обл. 27.987000000000
Усього 100.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

За звiтний перiод середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв складає 143 осiби,з них 56 жiнок, крiм того осiб, якi працюють за сумiсництвом - 3 осiби. Фонд оплати працi за 2011 рiк - 2598,6тис. гривень. Збiльшення фонду оплати працi вiдносно попереднього 2010 року в 1,57 раз або на 57%, у зв'язку з пiдвищенням рiвня розвитку виробництв. Зазначається кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Генеральний директор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Джимшиашвiлi Михайло Гурамович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МК 290795 20.11.1996 ЦВМ Дзержинського РВХМУУМВС України в Харкiвськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1966
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
СПДФЛ
6.1.8. Опис
Керує поточної дiяльнiстю Товариства. Представляє Товариство в усiх установах, пiдприємствах i органiзацiях, як в Українi, так i за кордоном, укладає угоди, здiйснює операцii в банках та кредитних установах, наймає та звiльняє працiвникiв, в межах своєї компетенцii видає накази, обов'язковi для усiх працiвникiв Товариства. Розмiр виплаченої винагороди 474472,01грн. Судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.Стаж керiвної роботи:8 рокiв.Попередне мiсце роботи: СПДФЛ. Зi сумiсництвом директор ПФ "Комунар" та директор ТОВ "Птахофабрика "Просяне".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Директор з виробництва
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Перепелиця Оксана Євгенiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МК 318234 24.10.1996 Комiнтернiвським РВХМУУМВС України в Харкiвськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1968
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
головний технолог ЧП "Лагуна"
6.1.8. Опис
Здiйснює керування пiдприємством з питаннь виробництва.Розмiр виплаченої винагороди 236877,51грн. Судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Стаж керiвної роботи: 6 рокiв. Попередне мiсце роботи: головний технолог ЧП "Лагуна".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
директор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Фiлатова Iрина Iгорiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МТ 113400 26.06.2010 Комiнтернiвським РВХМУУМВС України в Харкiвськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1972
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
5
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
асистент кафедри опору матерiалiв i теорiтiчеськой фiзики Українська iнженерно-педагогична академiя
6.1.8. Опис
Керує поточної дiяльнiстю пiдприємства. Розмiр виплаченої винагороди у звiтному перiодi:42470,90грн. Судимость за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Стаж керiвної роботи:5 рокiв. Зi сумiсництвом директор ПП "Лагуна торговий Дiм БМК"
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Красюк Олег Анатолiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МН 826806 15.02.2006 Ленiнським РВХМУУМВС України в Харкiвськiй обл.,
6.1.4. Рік народження**
1973
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
н/д
6.1.8. Опис
Керує Наглядової радою, яка здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, контролює та регулює дiяльнiсть Дирекцiї. До компетенцiї Наглядової ради належить представництво iнтересiв та захист прав акцiонерiв, забезпечення ефективностi їхних iнвестицiй, сприяння реалiзацiї статутних завдань Товариства, розробка стратегiї, спрямованої на збiльшення прибутковостi та конкурентоспроможностi Товариства. Винагорода у звiтний перiод не сплачувалася. Судимiсть вiдсутня. Стаж керiвної роботи: 6 рокiв.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кузьмiна Алла Iванiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ММ 690875 20.11.2000 Комiнтернiвським РВХМУУМВС України в Харкiвськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1963
6.1.5. Освіта**
середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник цеха ЧП "Лагуна"
6.1.8. Опис
Представництво iнтересiв та захист прав акцiонерiв, забезпечення ефективностi їхних iнвестицiй, сприяння реалiзацiї статутних завдань Товариства, розробка стратегiї, спрямованої на збiльшення прибутковостi та конкурентоспроможностi Товариства.У звiтний перiод винагорода не сплачувалася. Стаж керiвної роботи: 2 роки Начальник цеха ЧП "Лагуна". Судимость за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кенчадзе Олександр Зурикович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МН 908846 24.04.2007 Московським РВ ГУМВС України в Харкiвськiй областi.
6.1.4. Рік народження**
1967
6.1.5. Освіта**
неповна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
15
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Коньячний завод (Грузiя), начальник постачання
6.1.8. Опис
Представництво iнтересiв та захист прав акцiонерiв, забезпечення ефективностi їхних iнвестицiй, сприяння реалiзацiї статутних завдань Товариства, розробка стратегiї, спрямованої на збiльшення прибутковостi та конкурентоспроможностi Товариства. У звiтному перiодi винагорода не сплачувалася. Судимiсть вiдсутня. Стаж керiвної роботи:15 рокiв, Коньячний завод (Грузiя), начальник постачання.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Ревiзор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Перепелиця Григорiй Євгенович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МН 867918 03.08.2006 Комiнтернiвським Г УМВС України в Харкiвськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1973
6.1.5. Освіта**
неповна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
18
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ фiрма "Марго", комерцiйний директор
6.1.8. Опис
Ревiзор здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, перевiряє правильнiсть ведення облiку i звiтностi, складає висновки до рiчних звiтiв та балансiв, без якого Загальнi збори не вправi затвердити баланс.у звiтному перiодi винагорода не сплачувалася. Судимiсть вiдсутня. Стаж керiвної роботи: 18 рокiв, ТОВ фiрма "Марго" комерцiйний директор.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Генеральний директор Джимшиашвiлi Михайло Гурамович МК 290795 20.11.1996 ЦВМ Дзержинського РВХМУУМВС України в Харкiвськiй обл. 11.10.2010 2218 72.01300000000 2218 0 0 0
Директор з виробництва Перепелиця Оксана Євгенiївна МК 318234 24.10.1996 Комiнтернiвським РВХМУУМВС України в Харкiвськiй областi 11.10.2010 862 27.98700000000 862 0 0 0
Усього 3080 100.00000000000 3080 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Джимшиашвiлi Михайло Гурамович МК 290795 20.11.1996 ЦВМ Дзержинського РВХМУУМВС України в Харкiвськiй обл. 11.10.2010 2218 72.01300000000 2218 0 0 0
Перепелиця Оксана Євгенiївна МК 318234 24.10.1996 Комiнтернiвським РВХМУУМВС України в Харкiвськiй областi 11.10.2010 862 27.98700000000 862 0 0 0
Усього 3080 100.00000000000 3080 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 03.03.2011
Кворум зборів** 100.000000000000
Опис Прийняття рiшення про внесення змiн до статуту Товариства у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства", у тому числi у зв'язку зi змiною найменування ЗАТ "Комплекс Безлюдiвський м'ясокомбiнат" у ПрАТ "Комплекс Безлюдiвський м?ясокомбiнат". Обрання Наглядовой Ради та Ревiзору

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Сума виплачених дивідендів, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис За звiтний перiод непокритий збиток пiдприємства складає 634 тис. гривень, тому дивiденди не нараховувалися i не сплачувалися.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство"Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження 04107 Україна немає немає м.Київ вул.Тропiнiна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009
Міжміський код та телефон (044)5854240
Факс (044)5854240, вн.0
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарiя цiнних паперiв
Опис ПрАТ "Комплекс Безлюдiвський мясокомбiнат" користується послугами депозитарiя та зберигача

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "МЕГАБАНК"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09804119
Місцезнаходження 61002 Україна немає немає м.Харкiв вул. Артема, 30
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 493225
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.10.2009
Міжміський код та телефон (057)7602087
Факс (057)7140612
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис ПрАТ "Комплекс Безлюдiвський мясокомбiнат" користується послугами депозитарiя та зберигача

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ?АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ФАКТОР-АУДИТ"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21253917
Місцезнаходження 61002 Україна немає немає м.Харкiв вул. Маршала Бажанова, буд. 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0305
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (057) 7544891
Факс (057) 7544891
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Опис ПрАТ "Комплекс Безлюдiвський мясокомбiнат" користується послугами депозитарiя та зберигача

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Харкiвська фiлiя Приватного акцiонерного товариства "Страхове товариство "Iллiчiвське"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33493010
Місцезнаходження 61057 Україна немає немає м.Харкiв вул. Римарська, буд. 6, оф. 2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 584086
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринку фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.05.2011
Міжміський код та телефон (057)7543264
Факс (057)7521067
Вид діяльності страхування
Опис ПрАТ "Комплекс Безлюдiвський мясокомбiнат" користується послугами депозитарiя та зберигача

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11.10.2010 208/20/1/10 Харкiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000095020 Акції Іменні прості Бездокументарна Іменні 2.000 3080 6160.000 100.000000000000
Опис Протягом звiтного 2011року Товариство не проводило додаткового випуску акцiй. Акцiї Товариства на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються, лiстинг на бiржах не проходили, намiри щодо подання заяв для допуску на будь-яку бiржу найближчим часом не має, оскiльки вiльне обертання ЦП ПрАТ не передбачено ст.24 Закону України "Про акцiонернi товариства"
 

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Вiдповiдно до ст. 5 ЗУ "Про акцiонернi товариства" ЗАТ "Комплекс Безлюдiвський м'ясокомбiнат" 23.03.2011 р. перетворилась у Приватне акцiонерне товариство "Комплекс Безлюдiвсьький м'ясокомбiната" .
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
Структура Товариства складається з адмiнiстративного корпусу, виробничого цеха,пiдроздiлiв постачання та збуту,транспортної служби та бухгалтерiї. Протягом звiтного року змiн в органiзацiйнiй структурi не вiдбувалось. Рiшення про створення дочiрнiх пiдприємств не приймались. Дочiрнi пiдприємства та фiлiї, iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли вiдсутнi.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацii з боку третiх осiб протягом звiтного перiодi не було.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова полiтика ПрАТ "Комплекс Безлюдiвський м'ясокомбiнат" визначена наказом Наказ № 3/бух вiд 02.01.2011р. про облiкову полiтику пiдприємства, вiдповiдає чинному законодавству України та здiйснюється вiдповiдно до бухгалтерських Положень(Стандартiв) бухгалтерського облiку України.Змiни в облiковiй полiтицi у звiтному перiоду були повязани зi змiною методiв нарахування амортизацiї, основних засобiв та нематерiальних активiв, у звязку з введенням 01.04.2011р.в дiю Податкового кодексу. Пiдприємство дотримується концептуальної основи щодо складання фiнансової звiтностi. При веденнi облiку застосовуються План рахункiв, затвердженний наказом Мiнфiну України № 291 вiд 30.11.1999р., а саме бухгалтерський облiк ведеться згiдно Положенням(Стандартам) бухгалтерського облiку. Запаси, що придбанi, зараховуються на баланс по первiснiй вартостi; амортизацiя основних засобiв, нематерiальних активiв здiйснюється прямолiнiїним методом, до 01.04.2011р. амортизацiя нараховувалась за податковим методом. Дохiд в бухгалтерському облiку вiдображається в момент його виникнення незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв. Фiнансовi iнвестицiї, якi облiкуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств вiдсутнi.
Текст аудиторського висновку
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ФАКТОР-АУДИТ" (код ЄДРПОУ 21253917,61002, м. Харкiв, вул. Маршала Бажанова, буд. 4,Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 0305 вiд 26.01.2001, тел. 057 754-48-91),здiйснила аудиторську перевiрку ПрАТ "Комплекс Безлюдiвський м'ясокомбiнат". Текст аудиторського висновку: Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПЕКС БЕЗЛЮДIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" за перiод з 01.01.2011 по 31.12.2011 АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) Власникам цiнних паперiв Керiвництву ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Ми провели аудиторську перевiрку доданої фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", зареєстрованого в Єдиному державному реєстрi пiдприємств та органiзацiй України 27.12.1994 за кодом 22722461, та розташованого за адресою: вул. Безлюдiвська, буд. 5, село Комунар, Харкiвський район, Харкiвська область, 62490, Україна, яка складається з: 1. Балансу станом на 31.12.2011, валюта якого складає 47.025 TUAH. 2. Звiту про фiнансовi результати за перiод з 01.01.2011 по 31.12.2011, з чистим збитком 634 TUAH. 3. Звiту про рух грошових коштiв за 2011 рiк. 4. Звiту про власний капiтал за 2011 рiк. 5. Примiток до рiчної фiнансової звiтностi за 2011 рiк та iнших пояснювальних примiток. 6. Iнформацiї про важливi аспекти облiкової полiтики. Аудиторську перевiрку здiйснено вiдповiдно до вимог: 1. Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг. 2. Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в29.09.2011 за N 1360 Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є висловлювання думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, якi прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту в Українi. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлювання думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки У зв'язку з тим, що ми були призначенi аудиторами пiсля 01.12.2011 ми не мали змоги спостерiгати за iнвентаризацiєю запасiв на початок та кiнець звiтного року. У нас не було можливостi впевнитися у кiлькостi запасiв, утримуваних на 31.12.2010 та 31.12.2011, вартiсть яких вiдображена у балансi, через виконання альтернативних процедур. Крiм того, ми не мали змоги пiдтвердити зобов'язання по деяким контрагентам шляхом отримання аудиторських доказiв станом на 31.12.2011 на загальну суму 3.484,5 т.грн. Також, ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ?КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ? не створило резерв сумнiвної заборгованостi в сумi 89,1 т.грн. i забезпечення на оплату вiдпусток в сумi 106,9 т.грн., в результатi чого витрати заниженi, а сума нерозподiленого прибутку завищена на 196,0 т.грн., . Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться в параграфi ?Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки?, фiнансова звiтнiсть, яку ми перевiрили, вiдображає достовiрно, у всiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ?КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ? станом на 31.12.2011 та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату, у вiдповiдностi до вимог Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України. Звiт щодо iнших вимог Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку стосовно аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора), затверджених Рiшенням вiд 29.09.2011 за N 1360. Вартiсть чистих активiв На нашу думку, вартiсть чистих активiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ?КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ? станом на 31.12.2011 бiльше його Статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме ч.3 ст. 155 Цивiльного кодексу України. Вiдповiднiсть фiнансової звiтностi iншiй iнформацiї, що розкривається та подається емiтентом На нашу думку, суттєвi невiдповiдностi мiж перевiреною аудитором фiнансовою звiтнiстю ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ?КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ? станом на 31.12.2011, та iншою iнформацiєю, що розкривається цим емiтентом цiнних паперiв та подається до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, вiдсутнi. Значнi правочини На нашу думку, вчинення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ?КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ? здiйснює вiдповiдно до вимог ст. 70 Закону України ?Про акцiонернi товариства?. Корпоративне управлiння На нашу думку стан корпоративного управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ?КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ? вiдповiдає вимогам Закону України ?Про акцiонернi товариства?. Шахрайство На нашу думку у фiнансовiй звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ?КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ? вiдсутнi суттєвi викривлення внаслiдок шахрайства. Iншi питання Корпоративне управлiння Вищий орган правлiння Пiдприємства ? Загальнi Збори Акцiонерiв. Акцiонери мають кiлькiсть голосiв, яка вiдповiдає кiлькостi акцiй, що належать Акцiонеру. Захист прав Акцiонерiв в перiод мiж проведенням Загальних зборiв та контроль за дiяльнiстю Дирекцiї в межах компетенцiї, визначеної Уставом ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", здiйснює Наглядова рада. Наглядову раду кiлькiсним складом три члени очолює Голова. Головою Наглядової ради Пiдприємства є: пан Олег Анатолiйович Красюк. Управлiння поточною дiяльнiстю Пiдприємства здiйснюється Дирекцiєю. Дирекцiя пiдзвiтна Загальним зборам Акцiонерiв та Наглядовiй радi. Кiлькiсний склад Дирекцiї визначається Загальними зборами Акцiонерiв. Генеральний Директор та члени Дирекцiї обираються Загальними зборами Акцiонерiв. Генеральним Директором Пiдприємства є: пан Михайло Гурамович Джимшиашвiлi. Перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi здiйснює Ревiзор. Ревiзор обирається Загальними Зборами Акцiонерiв. Ревiзором Пiдприємства є: Григорiй Євгенович Перепелиця. На Пiдприємствi вiдсутнiй вiдокремлений пiдроздiл внутрiшнього аудиту. На пiдставi проведеної перевiрки фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства"Комплекс Безлюдiвський мясокомбiнат" можна зробити висновок, що 1. За винятком впливу питань, наданих в аудиторськомузвiтi, фiнансова звiтнiсть за рiк, який закiнчився 31.12.2011р. складена згiдно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку України, данi , що поданiу фiнансовiї звiтнiстi, вiдповiдають сальдо та оборотам в реєстрах бухгалтерського облiку. 2. Були дотриманi принципи послiдовностi та безперервностi дiяльностi. 3. Фiнансова звiтнiсть пiдписана уповноваженими особами. Iнформацiя по сегментам дiяльностi В дiяльностi та органiзацiйнiй структурi Приватного акцiонерного товариства "Комплекс Безлюдiвський мясокомбiнат" не можна визначити будь-який господарський або географiчний сегмент, який би вiдповiдав критерiям звiтного сегменту, наведеним у Положеннi(стандартi) бухгалтерського облiку"Фiнансова звiтнiсть за сегментами". Подiї, якi вiдбулися пiсля балансової дати. За перiод з 01.01.2012 по 17.04.2012 не сталося подiй, якi б суттєво вплинули на фiнансову звiтнiсть ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ». Аудиторська перевiрка достовiрностi фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ» за перiод з 01.01.2011 по 31.12.2011, включаючи бухгалтерський облiк, була проведена ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФIРМА «ФАКТОР - АУДИТ», офiс якого розташований за адресою: вул. М. Гомоненко, буд.10, м. Харкiв, 61037, Україна. В реєстрi суб'єктiв аудиторської дiяльностi України аудиторська фiрма зареєстрована 26.01.2001 за N 0305, про що видано Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги в Українi. Аудит було здiйснена вiдповiдно до Договору вiд 28.12.2011 за N FA/11-05, укладеного з ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ». Перевiрка розпочата 12.03.2012 та закiнчена 30.03.2012. Аудиторський висновок (звiтнезалежного аудитора) мiстить 34 сторiнки, що пiдписанi аудитором.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Товариство випускає такi види продукцiї:ковбаси варенi, ковбаси напiвкопченi,сирокопченi, варено-копченi та делiкатеси, пiд власної маркой "БМК". Сезоннi змiни не впливають на дiяльнiсть товариства.Ринок збуту продукцiї сформований i постiйно розширюється,попит на продукцiю ПрАТ "Комплекс Безлюдiвський м'ясокомбiнат" постiйно зростає, продукцiя товариства вiдомий i впiзнанний продукт на ринку України.Ринок збуту досить широкий: вiд пiдприємця з одної точкої продажу до сетi гiпермаркетiв. Основнi клиєнти: ТОВ "Ашан Гiпермаркет Україна", ТОВ "Лагуна Торговий Дiм БМК", ТОВ "Висший сорт", ТОВ "Краї-2",СУАП "Європоль"ТОВ, ТОВ"ССХА", НАУКОВО - ВИРОБНИЧЕ ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "СТIНГ". Основними ризиками є неплатiжеспроможнiсть покупцiв продукцiї,нестабiльнiсть в економiцi. Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв через поширення ринкiв збуту.Джерела сировини - вiтчизнянi постачальники. Особливiстю розвитку данної галузi виробництва полягає у високiй конкуренцiї виробникiв у кiнцевого покупця, по кожному з критерiїв: якiсть, цiна, товарний вигляд, наявнiсть/вiдсутнiсть у складi ГМО.По кожному з критерiїв ПрАТ "Комплекс Безлюдiвський м'ясокомбiнат" має високу конкурентноспроможнiсть: гарна якiсть,доступна цiна, вiдсутнiсть ГМО, постiйно розширюється асортимент продукцiї.Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та материалiв -135 фiрм.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Основнi придбання- це нове обладнання європейської якостi,яке дозволить збiльшити виробничу потужнiсть пiдприємства
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Пiдприємство має власнi основнi засоби, яки розташованi за адресою: Харкiвська область,Харкiвський район, с.Комунар вул. Безлюдiвська, 5. Основнi засоби емiтентавключають будiвлi, споруди, машини, обладнання та транспортнi засоби. Утримання активiв здiйснюється господарським способом.Примiщення пiдприємства орендованi.Сума видаткiв на придбання основних фондiв в 2011 роцi 16500тис.грн. Виробничi потужностi - комплекс обладнання для виробництва усiх видiв ковбасних виробiв - 114ед. Виробничi потужностi - 82,5%. Ступiнь використання обладнання - 100%. Екологiчнi питання, що можуть позначатися на використаннi активiв пiдприємства- вiдсутнi. Проводится збiльшення кiлькостi основних засобiв пiдприємства для задоволення потреб пiдприємства для виробництва усiх видiв ковбасних виробiвв асортиментi.Опис методу фiнансування: за рахунок прибутку та кредитування. Прогнознi дати початку та закiнчення дiяльности: початок-2006 рiк, закiнчення удосконалення комплексу обладнання не прогнозували. Очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля iї завершення фахiвцi не розраховували.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
На дiяльнiсть Товариства має деякий вплив економичнi обмеження та змiниi.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
У звiтному перiодi штрафiв i компенсацiй за порушення чинного законодавства не було.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Полiтика щодо фiнансування дiяльностi емiтента- фiнансiвання дiяльностi за рахунок коштiв, отриманних вiд реалiзацiї продукцiї пiдприємства.Робочого капiталу для поточних потреб недостатньо. Можливi шляхи покрашення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента-дослiдження в цьому напрямку не проводилися.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
На кiнець звiтного перiоду є укладенi, але не виконанi договора(контракти) загальної вартiстю __________грн.Розмiр очiкуваного прибутку не розраховувався.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Стратегiя подальшої дiяльностi Товариства включає розширення виробництва та ринкiв збуту продукцiї.Фактори, якi можуть вплинути на дiяльнiсть Товариства- це вiдсутнiсть коштiв та нестабiльнiсть в економiцi
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Дослiдження та розробки за звiтний рiк не проводились.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Протягом звiтного перiоду судових справ, стороною в яких виступає Товариство не було.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Вважаємо, що наведеної у рiчному звiтi ПрАТ "Комплекс Безлюдiвський м'ясокомбiнат" iнформацiї цiлком досить для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента. тому вважаємо недоцiльним вказувати (додаткову) iнформацiю.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 19146.000 31523.000 0.000 0.000 19146.000 31523.000
будівлі та споруди 3.000 3.000 0.000 0.000 3.000 3.000
машини та обладнання 15645.000 28020.000 0.000 0.000 15645.000 28020.000
транспортні засоби 1939.000 2028.000 0.000 0.000 1939.000 2028.000
інші 1559.000 1472.000 0.000 0.000 1559.000 1472.000
2. Невиробничого призначення: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 19146.000 31523.000 0.000 0.000 19146.000 31523.000
Опис Первiсна вартiсть основних засобiв
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 375.000 994.000
Статутний капітал (тис. грн.) 6.000 6.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 6.000 6.000
Опис Вартiсть чистих активiв за вирахуванням зобов'язань
Висновок Ввартiсть чистих активiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПЛЕКС БЕЗЛЮДIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ» станом на 31.12.2011 бiльше його Статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме ч.3 ст. 155 Цивiльного кодексу України.
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 16.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 4034.500 X X
Інші зобов'язання X 42599.500 X X
Усього зобов'язань X 46650.000 X X
Опис: Облiк, признання та оцiнку зобов’язань Пiдриємство здiйснює вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 «Зобов’язання», затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 31.01.2000р. N 20, та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 17 «Податок на прибуток», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.12.2000 р. N 353.
13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ковбаси варенi 861 18567.60 35.80 861 18972.00 35.80
2 Ковбаси напiвкопченi 1187 38038.50 49.40 1178 41365.00 49.40
3 Делiкатеси 249 8165.90 10.40 249 9155.00 10.40
13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Матерiальнi витрати 81.97
2 Витрати на електроенергiю 8.71
3 Загальновиробничi витрати 5.57

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2011 1 1
2 2010 1 1
3 0 0 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть): Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X
Інше (запишіть): Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi наглядової ради iнших комiтетiв не створено
Інші (запишіть) У складi наглядової ради iнших комiтетiв не створено

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть)

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Наглядова рада дiє у складi, якiй iснує з моменту обрання Наглядової ради та затвердження положення про Наглядову раду

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0.00


Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
Члени правління (директор) Так Так Так
Загальний відділ Ні Ні Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Ні Ні
Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
Секретар правління Ні Ні Ні
Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
Секретар наглядової ради Ні Ні Ні
Корпоративний секретар Ні Ні Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
Інше(запишіть): Немає iншої посадової особи вiдповiдальної за зберiгання протоколiв Ні Ні Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Так Так Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Так Так Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Так Ні Ні
Затвердження аудитора Так Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): У ПрАТ "Комплекс Безлюдiвський мясокомбiнат" iншi положення вiдсутнi

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Так Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Так Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Так Так Так Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Змiни аудитора протягом 3 рокiв не проводилось

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть):
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів X
суду X
Інше (запишіть) Змiна особи, яка веде облiк прав власностi на акцiї вiдбулася при змiнii форми випуску iменних акцiй ПрАТ "Комплекс Безлюдiвський мясокомбiнат" з документарної форми iснування у бездокументарну

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: н/д

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: н/д
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року н/д

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
н/д
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
н/д
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
н/д
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
н/д
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
н/д
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
н/д
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
н/д
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
н/д
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
н/д
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
н/д
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
н/д
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
н/д
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
н/д
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
н/д
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
н/д
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
н/д
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
н/д
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
н/д
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
н/д
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
н/д
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
н/д

Річна фінансова звітність

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 01.01.2012
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Комплекс Безлюдiвський м'ясокомбiнат" за ЄДРПОУ 22722461
Територія за КОАТУУ 6325181201
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за КОДУ
Вид економічної діяльності Виробництво м'яса за КВЕД 15.13.0
Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума
Адреса вул. Безлюдiвська, 5 с.Комунар, Харкiвський район, Харкiвська область,62490 Україна
Середня кількість працівників 143
Баланс станом на 30.12.2011
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 8 5
- первісна вартість 011 17 17
- накопичена амортизація 012 ( 9 ) ( 12 )
Незавершені капітальні інвестиції 020 6849 53
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 19146 31523
- первісна вартість 031 26485 41926
- знос 032 ( 7339 ) ( 10403 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 26003 31581
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 4197 4162
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 201 322
Готова продукція 130 108 19
Товари 140 56 56
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 9374 7511
- первісна вартість 161 9374 7511
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
- за бюджетом 170 1063 661
- за виданими авансами 180 1398 1230
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 1 297
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 269 715
- у т.ч. в касі 231 0 0
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 143 405
Усього за розділом II 260 16810 15378
III. Витрати майбутніх періодів 270 32 66
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 42845 47025
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 6 6
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 2 17
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 986 352
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 994 375
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 310 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 310 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 1723 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 19282 20377
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 5 45
- з бюджетом 550 73 16
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 0 0
- з оплати праці 580 46 69
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 20412 26102
Усього за розділом IV 620 41541 46650
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 42845 47025
Примітки НЕОБОРОТНI АКТИВИ 1.Нематерiальнi активи. Облiк нематерiальних активiв здiйснюється Пiдприємством вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 8 «Нематерiальнi активи», затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 18.10.99р. N 246. В балансi нематерiальнi активи вiдображенi згiдно з даними бухгалтерського облiку. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється за прямолiнiйним методом виходячи iз строкiв їх корисного використання. Сума накопиченої амортизацiї нематерiальних активiв станом на 31.12.2011 складає 12 т.грн., або 70,6 % первiсної вартостi нематерiальних активiв. У складi нематерiальних активiв облiковуються лiцензiйнi комп’ютернi програми, товарнi знаки та промисловi зразки, технiчнi умови виготовлення продукцiї та iн. 2. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї. Вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй станом на 31.12.2011 складає 53 т.грн. У складi даної статтi вiдображенi обладнання та нематерiальнi активи, якi не введенi в експлуатацiю. У балансi незавершенi капiтальнi iнвестицiї вiдображенi згiдно з даними бухгалтерського облiку. 3. Основнi засоби. Облiк основних засобiв Товариства в цiлому здiйснюється вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 «Основнi засоби», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 р. N 92. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець 2011 року складає 41.926 т. грн. Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється за прямолiнiйним методом виходячи iз строкiв їх корисного використання. Нарахування амортизацiї малоцiнних необоротних матерiальних активiв здiйснюється у розмiрi 100% їх вартостi при введеннi в експлуатацiю в першому мiсяцi їх використання. Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2011 становить 10.403 т.грн., або 24,8 % їх первiсної вартостi. Залишкова вартiсть основних засобiв на 31.12.2011 складає 31.523 т. грн. Протягом 2011 року надiйшло основних засобiв на загальну суму 16.486 т.грн., вибуло основних засобiв первiсною вартiстю 1.045 т. грн. в т.ч. було реалiзовано транспортних засобiв первiсною вартiстю 989 т. грн. У звiтному перiодi iнвентаризацiя основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв була проведена Пiдприємством станом на 01.12.2011. ОБОРОТНI АКТИВИ. 1.Запаси. Облiк i оцiнку запасiв Пiдприємство здiйснює згiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 «Запаси», затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 20.10.1999 р. N 246. У звiтностi залишки запасiв вiдображенi вiдповiдно до даних бухгалтерського облiку. Балансова вартiсть виробничих запасiв станом на 31.12.2011 складає 4.162 т. грн., незавершеного виробництва – 322 т. грн. Запаси вiдображенi за вартiстю придбання. Списання матерiалiв проводиться на пiдставi актiв на списання, якi пiдписанi уповноваженими особами Пiдприємства. Оцiнка запасiв при вибуттi здiйснюється за методом FIFO. У звiтному перiодi iнвентаризацiя запасiв Пiдприємством проводилась станом на 01.12.2011. 2.Дебiторська заборгованiсть, грошовi кошти. Облiк дебiторської заборгованостi здiйснюється Пiдприємством вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 «Дебiторська заборгованiсть», затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 08.10.1999 р. N 237. Заборгованостi, по якiй минув строк позивної давностi, немає. Резерв сумнiвних боргiв станом на 31.12.2011 Пiдприємством не створювався так як сума заборгованостi строком виникнення бiльше 360 днiв неiстотна (89 т.грн.) i в цiлому не впливає на показники фiнансової звiтностi. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець 2011 року складає 7.511 т. грн. Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2011 за розрахунками з бюджетом складає 661 т. грн., в т.ч. заборгованiсть по ПДВ - 609 т.грн., податку на прибуток – 52 т. грн. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами станом на 31.12.2011 становить 1.230 т. грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2011 становить 297 т.грн., в т.ч. заборгованiсть за соцiальними фондами 3 т. грн., iнша дебiторська заборгованiсть 294 т. грн. 3.Грошовi коштi та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти станом на 31.12.2011 складають 715 т. грн. 4.Iншi оборотнi активи та витрати майбутнiх перiодiв. Iншi оборотнi активи станом на 31.12.2011 становлять 405 т. грн., в т.ч. податковий кредит по ПДВ - 398 т. грн., податковi зобов'язання по ПДВ – 7 т. грн. Витрати майбутнiх перiодiв переважно складаються iз витрат на страхування автомобiлiв. Станом на 31.12.2011 витрати майбутнiх перiодiв становлять 66 т. грн. ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ. Власний капiтал вiдображено у фiнансової звiтностi за 2011 рiк згiдно з даними бухгалтерського облiку вiдповiдно до вимог чинних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Станом на 31.12.2011 сума власного капiталу має позитивне значення та складає 375 т. грн., у т.ч.: 1.Статутний капiтал. Станом на 31.12.2011 Статутний капiтал Пiдприємства складає 6.160 грн. 00 коп. (6 т. грн.). Размiр Статутного капiталу на протязi звiтного перiоду не змiнювався. Статутний капiтал розподiлено на 3.080 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 2,00 грн. кожна. Статутний фонд Пiдприємства сплачено повнiстю. 2.Iнший додатковий капiтал. У складi iншого додаткового капiталу облiковується переважно вартiсть безкоштовно отриманих основних засобiв. 3.Непокритий збиток. По балансу на початок року нерозподiлений прибуток складав 986 т. грн., станом на 31.12.2011 нерозподiлений прибуток складає 352 т. грн. За пiдсумками дiяльностi за 2011 рiк Пiдприємство отримало чистий збиток в сумi 634 т. грн. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ. Облiк, признання та оцiнку зобов’язань Пiдриємство здiйснює вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 «Зобов’язання», затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 31.01.2000р. N 20, та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 17 «Податок на прибуток», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.12.2000 р. N 353. 1.Довгостроковi зобов'язання. Станом на 31.12.2011 Пiдприємство не має довгострокових зобов'язань. 2.Поточнi зобов'язання. Станом на 31.12.2011 кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 20.377 т. грн., поточнi зобов’язання за розрахунками з отриманих авансiв – 45 т. грн., з бюджетом – 16 т. грн., зi страхування – 41 т. грн., з оплати працi – 69 т. грн. Iншi поточнi зобов’язання складають 26.102 т. грн. Iншої iнформацiї, яка пiдлягає розкриттю згiдно з П(С)БО, немає.
Керівник Джимшиашвiлi Михайло Гурамович
Головний бухгалтер Джимшиашвiлi Михайло Гурамович

Звіт про фінансові результати за 2011 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 90017 74540
Податок на додану вартість 015 15003 12423
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 221 ) ( 217 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 74793 61900
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 68911 ) ( 53165 )
Валовий:
- прибуток 050 5882 8735
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 5082 1892
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 2353 ) ( 2036 )
Витрати на збут 080 ( 5394 ) ( 5047 )
Інші операційні витрати 090 ( 3622 ) ( 2142 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 0 1402
- збиток 105 ( 405 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 130 307 1215
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 175 ) ( 4 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 671 ) ( 918 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 0 1695
- збиток 175 ( 944 ) ( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 0 ) ( 124 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 310 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 0 1571
- збиток 195 ( 634 ) ( 0 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 0 1571
- збиток 225 ( 634 ) ( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 60490 47511
Витрати на оплату праці 240 2631 1677
Відрахування на соціальні заходи 250 843 518
Амортизація 260 3554 3511
Інші операційни витрати 270 10409 10473
Разом 280 77927 63690
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 3080.00000000 3080.00000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 3080.00000000 3080.00000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 205.77000000 510.06000000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 205.77000000 510.06000000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000
Примітки Звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк складено у вiдповiдностi до П(С)БО 3 «Звiт про фiнансовi результати», яким передбачено змiст, форма та розкриття iнформацiї. Результати дiяльностi Пiдприємства за 2011 рiк вiдображенi у Звiтi про фiнансовi результати виходячи з даних бухгалтерського облiку. 1.Доходи. Бухгалтерський облiк доходiв вiд реалiзацiї Пiдприємство здiйснює у вiдповiдностi до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 15 «Доходи», затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 29.11.1999 р. N 290. Вiдображення доходiв у бухгалтерському облiку Пiдприємство здiйснює на пiдставi первинних документiв - видаткових накладних. Згiдно з даними бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi величина чистого доходу (виручки) вiд реалiзацiї готової продукцiї за 2011 рiк становить 74.793 т. грн. Доходи вiд реалiзацiї готової продукцiї – це доходи вiд продажу м ясних продуктiв. Iншi операцiйнi доходи – це доходи вiд списання кредиторської заборгованостi, продажу оборотних та необоротних активiв, послуг, доходи вiд одержаних вiдсоткiв, операцiйної курсової рiзницi. Iншi операцiйнi доходи за перiод з 01.01.2011 по 31.12.2011 р. становлять 5.082 т. грн., в т.р. доходи вiд реалiзацiї необоротних i оборотних активiв та послуг - 2.444 т. грн., списання кредиторської заборгованостi – 1.917 т.грн., операцiйної курсової рiзницi – 688 т.грн. Iншi доходи Товариства становлять 307 т. грн. До складу iнших доходiв Товариство вiднесло доходи вiд неоперацiйної курсової рiзницi. 2. Витрати. Облiк витрат Пiдприємство веде вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 «Витрати», затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 31.12.99р. N 318. Вiдображення витрат здiйснюється на вiдповiдних рахунках облiку витрат згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку та Iнструкцiї N 291 вiд 30.11.1999 р. без використання 8-го класу рахункiв. Бухгалтерський облiк витрат на Пiдприємствi здiйснюється на пiдставi таких первинних документiв: накладних вiд постачальникiв, актiв виконаних робiт та послуг, iнших первинних та розрахункових документiв. Витрати за перiод з 01.01.2011 по 31.12.2011 склали 16.049 т.грн. Склад витрат за вказаний перiод наступний: собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї, робiт, послуг - 68.911 т.грн. адмiнiстративнi витрати – 2.353 т.грн. витрати на збут – 5.394 т. грн. iншi операцiйнi витрати – 3.622 т.грн. фiнансовi витрати (вiдсотки за кредит) – 175 т.грн. iншi витрати (витрати вiд не операцiйної рiзницi) – 918 т.грн. Фiнансовий результат вiд звичайної дiяльностi складає збиток у розмiрi 634 т. грн. Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю згiдно з П(С)БО , немає.
Керівник Джимшиашвiлi Михайло Гурамович
Головний бухгалтер Джимшиашвiлi Михайло Гурамович

Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 91502 67891
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 445 1997
Повернення авансів 030 521 815
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 5 8
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 9 3
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 7 17
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 56564 ) ( 49658 )
Авансів 095 ( 17820 ) ( 16826 )
Повернення авансів 100 ( 0 ) ( 3 )
Працівникам 105 ( 2224 ) ( 1406 )
Витрат на відрядження 110 ( 48 ) ( 43 )
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 0 ) ( 0 )
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 312 ) ( 136 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 886 ) ( 608 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 312 ) ( 206 )
Цільових внесків 140 ( 60 ) ( 242 )
Інші витрачання 145 ( 143 ) ( 225 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 14120 1381
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 14120 1381
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 0 0
- необоротних активів 190 403 96
- майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
- відсотки 210 0 0
- дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 )
- необоротних активів 250 ( 14121 ) ( 5132 )
- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -13718 -5036
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -13718 -5036
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 6012 8879
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 ( 5793 ) ( 5063 )
Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 360 ( 175 ) ( 4 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 44 3812
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 44 3812
Чистий рух коштів за звітній період 400 446 157
Залишок коштів на початок року 410 269 112
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 715 269
Примітки Звiт про рух коштiв за 2011 рiк сформовано вiдповiдно до П(С)БО 4 «Звiт про рух грошових коштiв», яким передбачено змiст, форма та розкриття статей звiту. Звiт про рух грошових коштiв складено на пiдставi даних бухгалтерського облiку. Залишок грошових коштiв на початок року складав 269 т. грн., на кiнець року – 715 т. грн. Чистий рух коштiв за звiтний перiод вiд операцiйної дiяльностi складає 14.120 т. грн. (надходження), вiд iнвестицiйної дiяльностi 13.718 т. грн. (видатки), вiд фiнансової дiяльностi - 44 т.грн. (надходження). Таким чином, за 2011 рiк залишок грошових коштiв збiльшився на 446 т. грн. i складає на 31.12.2011 715 т. грн. Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю згiдно з П(С)БО немає.
Керівник Джимшиашвiлi Михайло Гурамович
Головний бухгалтер Джимшиашвiлi Михайло Гурамович

Звіт про власний капітал
за 2011 рік

Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 6 0 0 2 0 986 0 0 994
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 6 0 0 2 0 986 0 0 994
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 -634 0 0 -634
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 15 0 0 0 0 15
280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 15 0 -634 0 0 -619
Залишок на кінець року 300 6 0 0 17 0 352 0 0 375
Примітки Звiт про власний капiтал складено у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 5 «Звiт про власний капiтал». Звiт складено на пiдставi даних бухгалтерського облiку. Станом на 31.12.2011 сума власного капiталу має позитивне значення та складає 375 т.грн., у т.р.:
Керівник Джимшиашвiлi Михайло Гурамович
Головний бухгалтер Джимшиашвiлi Михайло Гурамович

Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік
I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2
Права на об'єкти промислової властивості 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авторське право та суміжні з ним права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 15 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 10
Разом 080 17 9 0 0 0 0 0 3 0 0 0 17 12
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0
II. Основні засоби
Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0
Машини та обладнання 130 19822 4177 15768 0 0 989 451 2855 0 0 0 34601 6581 0 0 0 0
Транспортні засоби 140 4342 2403 549 0 0 56 36 440 0 0 0 4835 2807 0 0 0 0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 140 27 169 0 0 0 0 21 0 0 0 309 48 0 0 0 0
Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 18 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 18 14 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 128 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 128 0 0 0 0
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні матеріальні активи 250 2024 583 0 0 0 0 0 234 0 0 0 2024 817 0 0 0 0
Разом 260 26485 7339 16486 0 0 1045 487 3551 0 0 0 41926 10403 0 0 0 0
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 0
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0
III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 0 0
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 9656 50
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 0 0
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 3 3
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0
Інші 330 0 0
Разом 340 9659 53
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0
IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
350 0 0 0
дочірні підприємства 360 0 0 0
спільну діяльність 370 0 0 0
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
380 0 0 0
акції 390 0 0 0
облігації 400 0 0 0
інші 410 0 0 0
Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 0 0
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 0
за справедливою вартістю (422) 0
за амортизованою вартістю (423) 0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 0
за справедливою вартістю (425) 0
за амортизованою собівартістю (426) 0
V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
440 0 0
Операційна курсова різниця 450 688 230
Реалізація інших оборотних активів 460 2472 2350
Штрафи, пені, неустойки 470 0 0
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 0 0
Інші операційні доходи і витрати 490 1922 1042
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів
491 X 0
непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
500 0 0
дочірні підприємства 510 0 0
спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
530 0 X
Проценти 540 X 175
Фінансова оренда активів 550 0 0
Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій
570 0 0
Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 307 671
Безоплатно одержані активи 610 0 X
Списання необоротних активів 620 X 0
Інші доходи і витрати 630 0 0
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0
VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса 640 0
Поточний рахунок у банку 650 715
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0
Грошові кошти в дорозі 670 0
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 715
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано використану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань 730 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
760 0 0 0 0 0 0 0
770 0 0 0 0 0 0 0
Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
Разом 780 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 2344 0 0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
Паливо 820 22 0 0
Тара і тарні матеріали 830 294 0 0
Будівельні матеріали 840 1345 0 0
Запасні частини 850 133 0 0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
Поточні біологічні активи 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 24 0 0
Незавершене виробництво 890 322 0 0
Готова продукція 900 19 0 0
Товари 910 56 0 0
Разом 920 4559 0 0
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0
переданих у переробку (922) 0
оформлених в заставу (923) 0
переданих на комісію (924) 0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0
IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками не погашення
до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 7511 0 89 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 297 0 0 0
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0
XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
Заборгованість на кінець звітного року:
- валова замовників 1120 0
- валова замовникам 1130 0
- з авансів отриманих 1140 0
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0
XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 0
Відстрочені податкові активи:
- на початок звітного року 1220 0
- на кінець звітного року 1225 0
Відстрочені податкові зобов’язання:
- на початок звітного року 1230 310
- на кінець звітного року 1235 0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 -310
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1241 0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 -310
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1251 0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0
XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 3554
Використано за рік - усього 1310 3554
в тому числі на:
- будівництво об’єктів 1311 0
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 3554
- з них машини та обладнання 1313 3554
- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
1316 0
1317 0XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності Вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року Залишок на початок року Надійшло за рік Зміни вартості за рік Вибуло за рік Залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - усього
у тому числі:
1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні біологічні активи - усього
у тому числі:
1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) 0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0


XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього
у тому числі:
1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з них: пшениця 1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього
у тому числі:
1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з нього: великої рогатої худоби 1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Керівник Джимшиашвiлi Михайло Гурамович
Головний бухгалтер Джимшиашвiлi Михайло Гурамович